Biobaserad transparent brandskyddsfärg för trä i byggnadskonstruktioner – steg 1

Träbyggandet har tagit fart i Sverige i och med att behovet av klimatanpassning blivit allt viktigare. Idag anses trä vara ett av de bästa konstruktionsmaterialen för att uppnå en omställning till ett biobaserat och koldioxidneutralt samhälle. Men användandet av trä innebär vissa utmaningar.

Träets brandegenskaper begränsar det som konstruktionsmaterial, i synnerhet för fasader och interiöra ytskikt, samtidigt som det ofta finns en önskan om att kunna använda trämaterialet på ett så synligt sätt som möjligt. Ett miljöanpassat och transparent brandskydd kommer att innebära ett ökat användande av trä som råvara på kort sikt på traditionella träbyggnadsmarknader och dessutom på nya marknader i det längre perspektivet.

Projektets syfte är att framställa och utvärdera material från en naturlig råvara för att kunna tillverka en prototypfärg som klarar att skydda trä med avseende på brandreaktion. Målet är att validera den nya råvaran som en effektiv biobaserad komponent i brandskyddsfärg för att skydda trä till en målnivå motsvarande Euroklass Bs1,d0. Projektets mål är att utvärdera om det är möjligt att skapa ett biobaserat, miljöanpassat och transparent brandskyddsmedel för trä.

Därför är detta viktigt

Att åstadkomma brandsäkra byggnader är ett grundläggande behov i vårt samhälle. Ett allt mer grundläggande behov har också blivit att åstadkomma miljöbedömda byggnader som ger ett så litet klimatavtryck som möjligt. Projektet handlar om att använda sig av den välbeprövade teknologin bakom svällande brandskyddsfärg, med biobaserade råvaror.

Att kunna erbjuda sina kunder inom byggindustrin ett miljöanpassat brandskyddsmedel avseende koldioxidutsläpp, toxikologi, förnybarhet och cirkularitet, som dessutom är transparent, är helt i linje med FN:s klimatmål.

Förväntat resultat

Kunden önskar idag bo i ett miljöbedömt boende och kraven förväntas öka ytterligare. Detta ställer stora krav på att det finns tekniska lösningar för att möjliggöra användandet av vissamaterial (i detta fall trä). Vårt projekt handlar om att brandskydda trä utan att tillföra miljöfarliga och ändliga råvaror, vilket är ett kundbehov redan idag.

Projektparterna förväntar sig att hypotesprövningen visar att deras idé fungerar för att brandskyddsmåla trä. Om hypotesen stämmer kommer man att söka Hypotes steg 2 för att arbeta med samtliga prestandakrav och formulering mot kommersialisering.

Deltagare

PROTEGA AB, Lunds tekniska högskola (Institutionen för kemiteknik) och RISE – Research Institutes of Sweden AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på ca 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2021 och maj 2022.