Biobaserad transparent brandskyddsfärg för trä i byggnadskonstruktioner – steg 1

Projektet pågick mellan november 2021 och juni 2022.

Träbyggandet har tagit fart i Sverige i och med att behovet av klimatanpassning blivit allt viktigare. Idag anses trä vara ett av de bästa konstruktionsmaterialen för att uppnå en omställning till ett biobaserat och koldioxidneutralt samhälle. Men användandet av trä innebär vissa utmaningar.

Träets brandegenskaper begränsar det som konstruktionsmaterial, i synnerhet för fasader och interiöra ytskikt, samtidigt som det ofta finns en önskan om att kunna använda trämaterialet på ett så synligt sätt som möjligt. Ett miljöanpassat och transparent brandskydd skulle innebära ett ökat användande av trä som råvara på kort sikt på traditionella träbyggnadsmarknader och dessutom på nya marknader i det längre perspektivet.

Projektets syfte var att framställa och utvärdera material från en naturlig råvara för att kunna tillverka en prototypfärg som klarar att skydda trä med avseende på brandreaktion. Målet var att validera den nya råvaran som en effektiv biobaserad komponent i brandskyddsfärg för att skydda trä till en målnivå motsvarande Euroklass Bs1,d0. Projektets mål var att utvärdera om det skulle vara möjligt att skapa ett biobaserat, miljöanpassat och transparent brandskyddsmedel för trä.

Deltagare

PROTEGA AB, Lunds tekniska högskola (Institutionen för kemiteknik) och RISE – Research Institutes of Sweden AB.

Budget

Projektets totala budget var 981 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Att åstadkomma brandsäkra byggnader är ett grundläggande behov i vårt samhälle. Ett alltmer grundläggande behov har också blivit att åstadkomma miljöbedömda byggnader som ger ett så litet klimatavtryck som möjligt. Projektet handlade om att använda sig av den välbeprövade teknologin bakom svällande brandskyddsfärg, med biobaserade råvaror.

Att kunna erbjuda sina kunder inom byggindustrin ett miljöanpassat brandskyddsmedel avseende koldioxidutsläpp, toxikologi, förnybarhet och cirkularitet, som dessutom är transparent, är helt i linje med FN:s klimatmål.

Förväntade resultat

Kunden önskar idag bo i ett miljöbedömt boende och kraven förväntas öka ytterligare. Detta ställer stora krav på att det finns tekniska lösningar för att möjliggöra användandet av vissa material (i detta fall trä). Projektet handlade om att brandskydda trä utan att tillföra miljöfarliga och ändliga råvaror, vilket är ett kundbehov redan idag.

Projektparterna förväntade sig att hypotesprövningen visar att deras idé fungerar för att brandskyddsmåla trä. Om hypotesen skulle stämma kommer man att söka steg 2 för att arbeta med samtliga prestandakrav och formulering mot kommersialisering.

Konkreta resultat

Projektet har visat att det finns möjlighet att tillverka en svällande brandskyddsfärg som innehåller biobaserad råvara. Att använda sig av den biobaserade råvaran visade sig vara effektivt då den fick agera tillsammans med dagens aktiva substanser.

Produktionsteknik för råvaran har validerats. Ett gott samarbete mellan Protega, Lunds universitet och RISE har tagit denna hypotesprövning fram till den punkt som vi hoppades på från starten. Det kvarstår dock mycket arbete innan produkten kan anses kommersiell och projektparterna ser också en potential i att öka andelen biobaserat material ytterligare.

Nästa steg

Projektet planerar att söka Hypotesprövning steg 2.