Växtfiberbaserade spånskivor – steg 1

Projektet pågick mellan maj och november 2021.

Spånskivor tillverkas genom att pressa träspån med ett lim för att tillverka material som används i till exempelvis möbler, inredning och inom byggindustrin. Limmet som används vid tillverkningen är ofta baserat på formaldehyd, ett cancer- och allergiframkallande ämne. Projektet avsåg att nyttja växtfibrer för att byta ut formaldehyden i spånskivor, i form av en helt biobaserad produkt

Genom att kombinera Biosorbes kostnadseffektiva och vattenavvisande material, GreenAll® med RenFuels växtfiberbaserade härdplast, Ligniset® gjordes försök att tillverka ett förnybart, lättviktigt alternativ till spånskivor. Dessa hade en lovande mekanisk prestanda, i jämförelse med kommersiellt tillgängliga spånskivor.

Genom hypotesprövningen avsåg projektets aktörer att producera och utvärdera testserier av växtfiberbaserade spånskivor. De utvärderades sedan med avseende på mekanisk prestanda, motståndskraft mot väta och brand samt dess motståndskraft mot mikrobangrepp. Utvärderingen visade att materialet måste justeras och optimeras varför projektet fortsätter för att vidareutveckla materialet.

Deltagare

Biosorbe, RenFuel K2B, Fridh och Hell’s samt Villalid.

Budget

Projektets budget var 1 212 600 SEK.

Därför var detta viktigt

Projektet låg dels till grund för utvecklingen av en biobaserad produkt som nyttjade restströmmar från svensk massaindustri, där förädlingen av trävaror möjliggör en ökad användning av trä i byggindustrin. Förhoppningen var att brandsäkerheten skulle förbättras samtidigt som angrepp av svamp och röta skulle minska i trävaror, genom nyttjande av växtfibrer och hydrofob returfiber alternativt mekanisk massa. En spånskiva utan giftiga kemikalier som till exempel formaldehyd skulle ge en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö. Eftersom materialet skulle kunna ersätta flera lager av traditionellt material (spån- och gipsskiva) skulle byggprocessen förenklas väsentligt med minskade kostnader som följd.  Även lagerhållning och hantering under byggprocessen skulle förenklas, då den växtfiberbaserade spånskivan inte skulle behöva skyddas mot fukt i samma utsträckning som befintligt material.

Förväntade resultat

Vid ett lyckat projektresultat skulle demoexemplar av växtfiberbaserade spånskivor kunna tillverkas. Förväntningen var att spånskivorna skulle uppvisa vattenavvisande egenskaper, låg vikt, jämförbar hållfasthet och bättre flamsäkerhet i jämförelse med kommersiellt tillgängliga spånskivor. Ett gynnsamt resultat av projektet skulle ge ett ökat värde för befintliga och nya skogsprodukter samtidigt som det skulle bidra till FN:s hållbarhetsmål 3, 8, 9, 11, 12 och 13.

Konkreta resultat

Projektet avsåg att nyttja lignin för att byta ut formaldehyden i spånskivor i form av en helt biobaserad produkt. Projektets aktörer har producerat och utvärderat testserier av ligninbaserade spånskivor med avseende på mekanisk prestanda, motståndskraft mot väta och brand samt en påbörjad studie av dess motståndskraft mot mikrobangrepp. Projektresultat har genererat att demoexemplar av ligninbaserade spånskivor tillverkats som uppvisar vattenavvisande egenskaper.

Genom att kombinera Biosorbes kostnadseffektiva och vattenavvisande material, GreenAll med RenFuels ligninbaserade härdplast Ligniset, hade lovande initiala försök utförts vilka pekade mot att det fanns goda möjligheter att tillverka ett förnybart alternativ till spånskivor. Projektet har dock resulterat i en omprövning av jämförelsematerial. Resultaten visar att a) homogeniteten i materialet behöver förbättras och att b) med erhållna resultat omprövas nu vilket jämförande material vidare utveckling ska mot.

Nästa steg

Materialet planeras att ytterligare optimers i fortsättningsprojekt. Samtliga projektparter kommer tillsammans med RISE driva projektet vidare för att vidareutveckla materialet.