Växtfiberbaserade spånskivor – steg 1

Spånskivor tillverkas genom att pressa träspån med ett lim för att tillverka material som används för att producera exempelvis möbler, inredning och inom byggindustrin. En utmaning med spånskivor idag är att limmet som används vid tillverkningen ofta är baserat på formaldehyd, ett cancer- och allergiframkallande ämne. Projektet avser att nyttja växtfibrer för att byta ut formaldehyden i spånskivor i form av en helt biobaserad produkt.

Genom att kombinera Biosorbes kostnadseffektiva och vattenavvisande material, GreenAll® med RenFuels växtfiberbaserade härdplast, Ligniset® har lovande initiala försök gjorts vilka pekar mot att det finns goda möjligheter att tillverka ett förnybart, lättviktigt alternativ till spånskivor med lovande mekanisk prestanda i jämförelse med kommersiellt tillgängliga spånskivor. Nämnda försök ger projektparterna goda skäl att tro att växtfiberbaserade spånskivor har motståndskraft mot väta och brand och mikrobangrepp.

Genom hypotesprövningen avser projektets aktörer att producera och utvärdera testserier av växtfiberbaserade spånskivor som utvärderas med avseende på mekanisk prestanda, motståndskraft mot väta och brand samt en påbörjad studie av dess motståndskraft mot mikrobangrepp.

Därför är detta viktigt

Projektet ligger dels till grund för utveckling av en biobaserad produkt som nyttjar restströmmar från svensk massaindustri, där förädlingen av trävaror möjliggör en ökad användning av trä i byggindustrin. Brandsäkerheten förbättras samtidigt som angrepp av svamp och röta minskar i trävaror genom nyttjande av växtfibrer och hydrofob returfiber alternativt mekanisk massa. En spånskiva utan giftiga kemikalier som till exempel formaldehyd ger en säkrare och hälsosammare inomhusmiljö. Eftersom materialet kan ersätta flera lager av traditionellt material (spån- och gipsskiva) förenklas byggprocessen väsentligt med minskade kostnader som följd.  Även lagerhållning och hantering under byggprocessen förenklas då den växtfiberbaserade spånskivan inte behöver skyddas mot fukt i samma utsträckning som befintligt material.

Förväntat resultat

Vid ett lyckat projektresultat kan demoexemplar av växtfiberbaserade spånskivor tillverkas som uppvisar egenskaper såsom vattenavvisande egenskaper, låg vikt, jämförbar hållfasthet och bättre flamsäkerhet i jämförelse med kommersiellt tillgängliga spånskivor. Ett gynnsamt resultat av projektet skulle ge ett ökat värde för befintliga och nya skogsprodukter samtidigt som det skulle bidra till FN:s hållbarhetsmål 3, 8, 9, 11, 12 och 13.

Deltagare

Biosorbe, RenFuel, Fridh och Hell’s bygg och Villalid

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 212 600 SEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till november 2020.