Utlysningar

Här publiceras information om aktuella utlysningar inom programmet BioInnovation och utlysningar från andra aktörer som kan vara av intresse för BioInnovations intressenter. BioInnovations utlysningar i sin helhet publiceras alltid på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnova som ansökningar görs.


Aktuella utlysningar inom BioInnovation

Gemensam utlysning Sverige-Finland: Utveckling av nyckelteknologier för biobaserade produkter

I det här erbjudandet stödjer vi projekt som utvecklar möjliggörande processteg för tillverkning av biobaserade kemikalier och material. Utlysningen fokuserar specifikt på teknologier som tar biobaserade produkter och material från labbskala till pilot eller demo. Vi uppmuntrar svensk-finska samarbetsprojekt som ansöker till båda finansiärerna för nationell finansiering men utlysningen är också öppen för konsortier med enbart svenska aktörer, som då ansöker om finansiering via Vinnova enligt de nationella finansieringsreglerna.

Utlysningen öppnade den 20 mars 2018. Sista dag för ansökan är den 14 juni klockan 14.00.

Läs mer på Vinnovas webbplats (länk öppnas i nytt fönster). Projektaktörer från Finland ansöker om bidrag via Business Finland.

 


Planerade utlysningar inom BioInnovation

Hypotesprövning steg 1 – 2018

I det här erbjudandet stödjer vi nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Utlysningen riktar sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även till universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Ansökan kan omfatta högst 500 000 kronor för ett projekt. Projekt ska samfinansieras av medverkande företag med motsvarande summa som det sökta bidraget.

Utlysningen planeras att öppna i juni 2018. Läs mer på Vinnovas webbplats.


Aktuella utlysningar från andra aktörer

 

2018 års utlysning inom Bio-Based Industries JU

Den 11 april öppnade den europeiska utlysningen inom Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU). Utlysningens fokus är råmaterial, process, nya produkter och ökad marknadsupptagning av biobaserade produkter.

BBI JU är ett samarbete mellan EU-kommissionen och Bio-based Industries Consortium (BIC) och ansvarar för utlysningar inom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Den kommande utlysningen är nummer fem av sju mellan åren 2014 och 2020 som BBI JU har hand om.

Besök BBI:s webbplats för mer information om utlysningen.

Vinnova – Cirkulär och biobaserad ekonomi

Våren 2018 startar Vinnova ett nytt program ”Cirkulär och biobaserad ekonomi”. Programmets första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt, i befintliga eller nya tillämpningar, vars avsikt är att reducera mängden avfall – genom hållbar återtillverkning, nytillverkning och återanvändning. Utlysningen är indelad i två etapper där detta erbjudande avser etapp nummer ett och förstudier.

Utlysningen öppnade den 3 maj. Sista dag för ansökan är den 13 september.

Läs mer på Vinnovas webbplats.

Vinnova – Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur

I det här erbjudandet stödjer Vinnova pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund. Arbetet i projektet ska avse verifiering av hur neutron- eller fotonteknik är lämpliga för att möta ett företags problem eller utvecklingsbehov.

Genom finansiering av behovsdrivna pilotprojekt vill Vinnova stärka svensk kompetens kring hur industriellt innovationsarbete kan dra nytta av storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker. Utlysningen medger experiment vid såväl svensk som internationell forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker.

Aktörsgrupper av företag, forskningsorganisationer eller andra juridiska personer kan söka projektmedel. Utlysningen öppnar för ansökningar den 7 maj 2018.

Läs mer på Vinnovas webbplats.