Utlysningar

Här publiceras information om aktuella utlysningar inom programmet BioInnovation och utlysningar från andra aktörer som kan vara av intresse för BioInnovations intressenter. BioInnovations utlysningar i sin helhet publiceras alltid på Vinnovas webbplats. Det är också via Vinnova som ansökningar görs.


Aktuella utlysningar inom BioInnovation

Hypotesprövning steg 1 – 2018

I det här erbjudandet stödjer vi nydanande, mindre forsknings- och innovationsprojekt som behandlar en frågeställning av radikal och innovativ karaktär. Det innebär att nyhetsvärdet och osäkerhetsfaktorn kan vara högre än i mer traditionella projekt. Utlysningen riktar sig i första hand till tillverkare, leverantörer och användare av biobaserade material, produkter och tjänster, men även till universitet, högskolor, forskningsinstitut och andra relevanta aktörer. Den har en budget om 6 miljoner kronor. Ansökan kan omfatta högst 500 000 kronor för ett projekt. Av de stödberättigande kostnaderna i ett projekt ska minst 50 procent täckas av projektparter som är företag. Förväntad projekttid är maximalt sex månader.

Utlysningen öppnade den 1 juni 2018. Sista dag för ansökan är den 27 september klockan 14.00. Läs mer på Vinnovas webbplats.

Den 20 juni hölls ett webbinarium med praktisk information om utlysningen. Här nedan finns en kortversion av webbinariet. Medverkande är Linda Larsson, Per Edström och Oscar Högberg från BioInnovation samt Anders Holmgren från Vinnova.


Aktuella utlysningar från andra aktörer

Vinnova – Utmaningsdriven innovation (UDI)

I programmet Utmaningsdriven innovation (UDI) ger Vinnova förutsättningar för aktörer som vill utforska, utveckla och genomföra nytänkande lösningar som bidrar till hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Läs mer om Utmaningsdriven innovation på Vinnovas webbplats.

2018 års utlysning inom Bio-Based Industries JU

Den 11 april öppnade den europeiska utlysningen inom Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU). Utlysningens fokus är råmaterial, process, nya produkter och ökad marknadsupptagning av biobaserade produkter.

BBI JU är ett samarbete mellan EU-kommissionen och Bio-based Industries Consortium (BIC) och ansvarar för utlysningar inom forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Den kommande utlysningen är nummer fem av sju mellan åren 2014 och 2020 som BBI JU har hand om.

Besök BBI:s webbplats för mer information om utlysningen.

Vinnova – Cirkulär och biobaserad ekonomi

Våren 2018 startar Vinnova ett nytt program ”Cirkulär och biobaserad ekonomi”. Programmets första utlysningen fokuserar på cirkulär ekonomi och resurseffektivitet.

För att industri och samhälle ska ställa om krävs nytänkande och utveckling på flera fronter. I det här erbjudandet finansierar Vinnova utvecklings- och innovationsprojekt, i befintliga eller nya tillämpningar, vars avsikt är att reducera mängden avfall – genom hållbar återtillverkning, nytillverkning och återanvändning. Utlysningen är indelad i två etapper där detta erbjudande avser etapp nummer ett och förstudier.

Utlysningen öppnade den 3 maj. Sista dag för ansökan är den 13 september.

Läs mer på Vinnovas webbplats.

Vinnova – Industriella pilotprojekt för neutron- och fotonexperiment vid storskalig forskningsinfrastruktur

I det här erbjudandet stödjer Vinnova pilotprojekt som bygger kompetens kring industriellt nyttiggörande av avancerade experimentmiljöer motsvarande de som utvecklas vid MAX IV och ESS i Lund. Arbetet i projektet ska avse verifiering av hur neutron- eller fotonteknik är lämpliga för att möta ett företags problem eller utvecklingsbehov.

Genom finansiering av behovsdrivna pilotprojekt vill Vinnova stärka svensk kompetens kring hur industriellt innovationsarbete kan dra nytta av storskalig forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker. Utlysningen medger experiment vid såväl svensk som internationell forskningsinfrastruktur för neutron- och fotontekniker.

Aktörsgrupper av företag, forskningsorganisationer eller andra juridiska personer kan söka projektmedel. Utlysningen öppnade för ansökningar den 7 maj 2018.

Läs mer på Vinnovas webbplats.

Vinnova – Innovationer för ett hållbart samhälle 2018

Har du kreativa och banbrytande idéer kring hur ett mer hållbart samhälle kan utvecklas? I sådana fall bör du ta del av Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” som fokuserar på områdena miljö, transport och hållbara städer.

Vinnova har breddat årets utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” till att även omfatta området hållbara städer. Inom det området ligger tonvikten på projekt som utifrån principen om universell utformning främjar allas tillgång till stadens kvaliteter, möjligheter och tjänster.

Utlysningen öppnade den 15 juni och erbjudandet riktar sig till forskningsorganisationer, företag, offentliga och ideella organisationer. Aktörskonstellationerna ska bestå av minst två parter varav minst en ska vara en forskningsorganisation. Det finns inga begränsningar avseende sökt belopp. Stödnivån kan vara upp till 100 procent. Sista dag för ansökan är den 2 oktober.

Läs mer på Vinnovas webbplats.

Vinnova – Banbrytande idéer inom industriell utveckling – 2018

I denna utlysning finansierar Vinnova prövningar av idéer eller förstudier för att organisationer ska kunna testa idéer som kan få stor betydelse för industrins utveckling men där risknivån är sådan att det är svårt att hitta annan finansiering.

Idéer och förstudier kan prövas för nya produktionssystem, produkter, material, tjänster, metoder eller strategier inom industriell utveckling. Maximalt 500 000 kronor kan sökas för projekt på upp till 12 månader. Sista dag för ansökan är den 2 oktober 2018, klockan 14.00.

Läs mer på Vinnovas webbplats.

RE:Source – Demonstrationsprojekt för effektiv och hållbar materialanvändning

Projekt som bidrar till en miljömässigt mer hållbar konsumtion och produktanvändning i näringsliv och samhälle är välkommen att söka stöd hos det strategiska innovationsprogrammet RE:source. I detta sammanhang är lösningar som påverkar beteende hos individer och organisationer särskilt efterfrågade.

Lösningar kan vara baserade på exempelvis innovativ teknik, arbetssätt, produktdesign, beteendepåverkan eller affärsutformning, men ska alla ha det gemensamt att de ska vara nyskapande och ha potential att bidra med en tydlig nytta i förhållande till de lösningar som tillämpas idag. Sista dag för ansökan är den 25 september 2018.

Läs mer på RE:Source webbplats.