Nanocellulosahydrogelsårförband för brännskador – steg 1

Projektet pågick mellan november 2019 och maj 2020.

Syftet med projektet var att utveckla material baserade på nanocellulosa, som innehåller ett antimikrobiellt medel, för potentiell användning som sårförband. Målet var att producera ett nytt och effektivt skogsbaserat sårförband som adresserar några av bristerna i traditionella sårförband.

Sårförband ger en barriär mellan sår och den yttre miljön, inklusive potentiellt skadliga bakterier. Dessa material produceras ofta från icke-förnybara källor och kan klibba fast vid huden, vilket gör byten av sårförband till en smärtsam upplevelse för patienten – särskilt vid brännskador.

Nanocellulosa är ett skogsbaserat nanomaterial med stor potential för utveckling av nya och hållbara sårförband. Nanocellulosamaterialets höga vätskeupptag och vattenhållfasthet i kombination med möjligheten att inkludera aktiva medel och bibehålla andningsförmågan när det är vått, gör det till ett intressant material för sårförband.

Därför var detta viktigt

Projektet var viktigt eftersom det skulle stödja en kunskapsuppbyggnad i Sverige kring användning av nanocellulosa i hälsorelaterade applikationer. Projektet strävade efter en sårförädlingsinnovation som skulle ha gynnsamma effekter för den svenska bioekonomin och skogsbrukssektorn, och viktigast av allt inom sjukvården, där projektet hoppades kunna ta itu med några av nackdelarna med traditionella förband.

Projektet stödde FN:s mål för hållbar utveckling genom att; utveckla nya möjligheter för skapande av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i Sverige och utomlands, förbättra hälsa och välbefinnande genom att minska sårinfektioner och göra att byten av sårförband mindre smärtsamma för patienter, bidra till en biobaserad ekonomi genom att utveckla innovativa och hållbara tillämpningar av skogsbiomassa, samt vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess effekter genom att ersätta petrokemiska baserade sårförband med biobaserade produkter.

Förväntade resultat

Projektet förväntades ta fram förband från nanocellulosa även innehållande ett antibakteriellt medel. Dessa förband skulle sedan utvärderas utifrån svullnad, vattenångstransmission, antimikrobiell aktivitet och cytotoxicitet.

Deltagare

Nano Medic Sweden AB och RISE AB.

Budget

Projektet hade en total budget på 400 000 SEK.

Konkreta resultat

Under projektet utvecklades ett nytt miljövänligt biomaterial med antimikrobiella medel för att användas som sårförband. Tillsatsen av det antimikrobiella materialet uppnåddes med en lågkostnadsmetod i vattenhaltiga medier och det var möjligt att kontrollera mängden medel i nanocellulosan. Dessutom visade det sig att genom att ställa in struktureringen av biomaterialet var det möjligt att öka vätskeabsorptionen av materialen.

En ny typ av sårförbandsmaterial baserat på biopolymerer utvecklades. Ett antimikrobiellt medel tillsattes sedan med en vattenhaltig metod som också hade ett inflytande på vätskeabsorptionen av materialet. Beroende på struktureringen var det dessutom möjligt att förbättra vätskeabsorptionen. Jämfört med liknande sårförbandsmaterial har detta projekt uppnått bättre vätskeabsorption med potentiella antimikrobiella egenskaper.

Nästa steg

Nästa steg är att studera relevansen av materialet här utvecklat i större skala. Dessutom behövs mer antibakteriella och cytotoxiska studier för att utvärdera materialets säkerhet. Det förväntas att NanoMedic Sweden kommer att fortsätta arbeta i detta projekt i samarbete med RISE. Dessutom kommer större projekt och investeringar att krävas för att ta materialet till högre TLR och till marknaden.