Nanocellulosahydrogelsårförband för brännskador

Syftet med projektet är att utveckla material baserade på nanocellulosa, som innehåller ett antimikrobiellt medel, för potentiell användning som sårförband. Målet är att producera ett nytt och effektivt skogsbaserat sårförband som adresserar några av bristerna i traditionella sårförband.

Sårförband ger en barriär mellan sår och den yttre miljön, inklusive potentiellt skadliga bakterier. Dessa material produceras ofta från icke-förnybara källor och kan klibba fast vid huden, vilket gör byten av sårförband till en smärtsam upplevelse för patienten – särskilt vid brännskador.

Nanocellulosa är ett skogsbaserat nanomaterial med stor potential för utveckling av nya och hållbara sårförband. Nanocellulosamaterialets höga vätskeupptag och vattenhållfasthet i kombination med möjligheten att inkludera aktiva medel och bibehålla andningsförmågan när det är vått, gör det till ett intressant material för sårförband.

Därför är detta viktigt

Projektet är viktigt eftersom det stöder kunskapsuppbyggnad i Sverige kring användning av nanocellulosa i hälsorelaterade applikationer. Projektet strävar efter en sårförädlingsinnovation som kommer att ha gynnsamma effekter för den svenska bioekonomin och skogsbrukssektorn, och viktigast av allt inom sjukvården, där projektet hoppas kunna ta itu med några av nackdelarna med traditionella förband.

Projektet kommer att stödja FN:s mål för hållbar utveckling genom att; utveckla nya möjligheter för skapande av arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt i Sverige och utomlands, förbättra hälsa och välbefinnande genom att minska sårinfektioner och göra att byten av sårförband mindre smärtsamma för patienter, bidra till en biobaserad ekonomi genom att utveckla innovativa och hållbara tillämpningar av skogsbiomassa, samt vidta åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess effekter genom att ersätta petrokemiska baserade sårförband med biobaserade produkter.

Förväntat resultat

Projektet förväntas ta fram förband från nanocellulosa även innehållande ett antibakteriellt medel. Dessa förband kommer sedan att utvärderas utifrån svullnad, vattenångstransmission, antimikrobiell aktivitet och cytotoxicitet.

Deltagare

Nano Medic Sweden AB och RISE AB.

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 400 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2019 till april 2020.