Förbättring av verkningsgraden hos kiselbaserade solceller genom applicering av biobaserat material från alger

Hypotesen som prövas i detta projekt är om det med hjälp av biobaserat material från alger, så kallade frustuler, går att omvandla mer av ljusets energi till elektrisk energi. Med andra ord avser projektet att öka verkningsgraden på kommersiella kiselbaserade solceller genom att applicera biobaserat material från alger på solcellernas ljusinfångande yta.

Projektet syftar även till att föreslå en lämplig affärsmodell med målet att Swedish Algae Factory AB (SAFAB) ska nå en betydande marknadspenetration som leverantör av biobaserat material till den globala solcellsindustrin, den så kallade fotovoltaiska industrin.

Därför är detta viktigt

Om hypotesprövningen faller väl ut så förväntas den i projektet skapade innovationen bidra till en biobaserad samhällsekonomi ur två aspekter:

(i)  Högre effektivitet på solceller resulterar i att solgenererad energi blir mer konkurrenskraftig gentemot fossilbaserad energi, med en minskad användning av fossilbaserad energi som konsekvens.

(ii)  Projektet har potential att skapa en industriell högvolymsapplikation för biobaserade material med högt kommersiellt förädlingsvärde.

Förväntat resultat

En bekräftat hypotes kommer resultera i att grunden läggs för ett intensifierat arbete med att industrialisera ett tekniskt och kommersiellt produkterbjudande för SAFAB:s frustuler till den globala fotovoltaiska industrin. Vid en lyckad marknadspenetration gynnas då omställningen till en biobaserad ekonomi och stärker svensk konkurrenskraft och näringsliv. Globalt skulle effekterna av en positiv hypotesprövning bli en ökad penetration av förnyelsebar el med minskat utsläpp av växthusgaser som följd.

Deltagare

Swedish Algae Factory AB (SAFAB) och Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT)

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 1 000 000 SEK och kommer att pågå under 6 månader.

Mer information

Sofie Allert, projektledare, Swedish Algae Factory (SAFAB)
+46703875509
sofie@swedishalgaefactory.com