Björkbark – återvinning och användning som träimpregneringsmedel – steg 1

Projektet pågick mellan maj 2019 och november 2019.

Projektet syftade till att utvärdera möjligheten att använda björkbark, ett underutnyttjat restmaterial från massaindustrin, för att producera hållbara, biobaserade miljövänliga impregneringsmedel för behandling av trä.

Inom byggsektorn fokuserar man idag mer på miljömässigt hållbara byggnader. Marknaden för miljövänliga impregneringsmedel för träprodukter förväntas därför öka framöver där också högre konsumentkrav och hårdare lagkrav påverkar utvecklingen i samma riktning.

Deltagare

Holmen, RISE och RISE Processum.

Budget

Projektets budget var 1 125 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Genom att nyttja värdefullt material i björkbarken skulle förutsättningar kunna skapas för en mer cirkulär ekonomi. Projektgruppen utgick ifrån att en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling är att kunden kan välja produkter som har god klimat- och miljöprestanda.

Förväntade resultat

Projektets mål var att utveckla ett stabilt impregneringsmedel från skogsindustrins restmaterial, björkbark och använda det vid behandling av trä för att ge träet ett brett funktionsskydd.

Konkreta resultat

Projektets mål med att utveckla ett stabilt impregneringsmedel från björkbark och använda det vid behandling av trä för att ge träet ett brett funktionsskydd uppfylldes delvis. Formulering av stabila dispersioner och impregnering av trä inklusive provning har bidragit till utökad förståelse av björkbarkens egenskaper, utveckling av formulering av dispersioner och extraktion av björkbark och analys av resultaten och diskussion om potentiella användningsmöjligheter.

Å andra sidan nåddes ny, viktig kunskap för en möjlig fortsättning. Projektet resulterade även i ökad kunskap- och innovationskompetens, stärkta nätverk – från forskningsinstitut till industri – för innovationsfrågor och ett förstärkt intresse för innovation hos alla parter.

Nästa steg

Fortsättning är under planering.