Björkbark – återvinning och användning som träimpregneringsmedel

Projektet syftar till att utvärdera möjligheten att använda björkbark, ett underutnyttjat restmaterial från massaindustrin, för att producera hållbara, biobaserade miljövänliga impregneringsmedel för behandling av trä.

Inom byggsektorn fokuserar man idag mer på miljömässigt hållbara byggnader. Marknaden för miljövänliga impregneringsmedel för träprodukter förväntas därför öka framöver där också högre konsumentkrav och hårdare lagkrav påverkar utvecklingen i samma riktning.

Därför är detta viktigt

Genom att nyttja värdefullt material i björkbarken skapas förutsättningar för en mer cirkulär ekonomi. Projektgruppen tror att en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling är att kunden kan välja produkter som har god klimat- och miljöprestanda.

Förväntat resultat

Projektets mål är att utveckla ett stabilt impregneringsmedel från skogsindustrins restmaterial, björkbark och använda det vid behandling av trä för att ge träet ett brett funktionsskydd.

Deltagare

Holmen, RISE och RISE Processum

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 1 125 000 SEK och kommer att pågå under 6 månader.

Mer information

Rauni Seppänen, projektledare, Holmen
+46 70 292 01 10
rauni.seppanen@holmen.com