Hemkomposterbart pulver som ersättare för plastbaserade barriärer – steg 1

Projektet pågick mellan november 2020 och maj 2021.

Projektet skulle testa möjligheten att ta fram ett hundraprocent biobaserat, hemkomposterbart, fett- och vattenavvisande matttråg.

OrganoClick är specialister på modifiering av cellulosa och har utvecklat och kommersialiserat en rad produkter baserat på deras Click-teknologi. Exempel på produkter är bindemedel för nonwoven samt en biobaserad och bionedbrytbar ytbehandling för att skapa vattenavvisning för textil. Med hjälp av leverantörer av olika spraytorkningstekniker avsåg företaget att spraytorka formuleringar som skapar rätt ytbarrriärer till ett pulver.

Därefter skulle The Loop Factory testa detta pulver på sina cellulosabaserade material och tillsammans med DUNI utvärdera och bedöma potentialen. DUNI skulle säkerställa att projektet tar slutkundens perspektiv i beaktande.

The Loop Factory är specialister på att utveckla och realisera hållbara lösningar inom material, produkter och tekniklösningar med kärnkompetens inom förnybara resurser. De har utvecklat Yangi® som är en innovativ och resurssnål tillverkningsteknologi för biobaserade förpackning. The Loop Factorys roll i projektet var att utvärdera hur OrganoClicks pulver passar in i deras process och att utveckla processen baserad på torra appliceringsmetoder.

Syftet med projektet var att pulvret ska kunna användas för att skapa en vatten- och fettbarriär i formgjutna matförpackningar.

Målet med projektet var att ta fram ett torrt pulver från OrganoClicks vattenbaserade formuleringar som redan idag kan användas som vatten- och fettbarriärer i hemkomposterbara och återvinningsbara matförpackningar.

Deltagare

OrganoClick, The Loop Factory och DUNI.

Budget & tidplan

Projektets totala budget var 923 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Projektets potential låg i att på ett resurs- och kostnadseffektivt sätt kunna tillverka förpackningslösningar som är 100% biobaserade med avseende på både substrat och barriärlösning, där barriären har tillräcklig funktionalitet för sitt användningsområde.

Detta projekt skulle också bidra till att förbättra förutsättningarna för cirkulära flöden, där materialen med lätthet kan fungera i existerande återvinningsströmmar, utan att kontaminera dessa med svårseparerade fossila- och/eller plastbaserade fraktioner eller inbyggd kemi. Målet var att förpackningarna skulle passa in i befintliga cirkulära system där återvinningssystemet för papper är det system som fungerar överlägset på en global skala.

Projektet skulle därmed väsentligt bidra till FN:s 12:e mål för hållbar utveckling – ”Hållbar konsumtion och produktion” –, mål nummer 9 ”Hållbar i industri, innovationer och infrastruktur”, mål nummer 13 ”Bekämpa klimatförändringarna” samt mål 6 om ”vatten och sanitet”.

Förväntade resultat

Tillsammans skulle DUNI, The Loop Factory och OrganoClick testa hypotesen om förutsättningarna finns att ta fram ett 100% biobaserat, hemkomposterbart fett- och vattenavvisande mattråg.

De önskade effekterna var att ersätta (1) pappersbaserade produkter innehållande flourerade ämnen, (2) laminerade pappersprodukter samt även (3) en väsentlig del av marknaden inom plastförpackningar då trenden är väldigt tydlig mot att gå bort från plast som inte alls är hemkomposterbart samt (4) viss ny teknik för tillverkning av 3D formade cellulosabaserade förpackningar.

Konkreta resultat

Målet med projektet var att ta fram ett pulver från OrganoClicks vattenbaserade formuleringar som idag kan användas som vatten- och fettbarriärer i hemkomposterbara och återvinningsbara matförpackningar. Syftet med projektet var att pulvret ska kunna användas för att skapa en vatten- och fettbarriär i formgjutna matförpackningar. Efter att pulver lyckosamt hade kunnat tas fram gjordes det flera tester med att applicera det i labbskala på fibermaterial för att simulera en matförpackning. Baserat på hur pulvret tillfördes materialet uppnåddes olika grad av vatten- och oljebarriär. En av de främsta insikterna var just detta att beroende på hur pulvret tillsätts blir det olika typer av barriär.

I och med att projektet kunde framställa pulver från de vattenbaserade formuleringarna samt har kunnat applicera pulvret på fiberbaserade material som fått vatten- och oljebarriär så har projektet fått hypotesen bekräftad.

Nästa steg

Nu när projektet är slut kommer projektpartnerna att analysera resultatet noggrant och se om de kan ta detta vidare i direkt anslutning till projektet (både tidsmässigt och områdesmässigt) eller om de behöver tänka om att starta ett projekt som löper i något annan riktning. Produkten (pulvret) är i nuläget ganska långt ifrån marknaden så det krävs flera steg till på utvecklingsnivå innan de kan anse att marknadslansering är möjligt.