Gröna Cellfabriker, Hållbara kemikalier från CO2 – Steg 1

Den övergripande målsättningen med projektet är att utveckla konceptet Gröna cellfabriker. Det vill säga cyanobakterier som framtidens producenter av klimatneutrala och hållbara kemikalier, inklusive bränslen, från koldioxid och solenergi (i nuläget mest kända som de organismer som står bakom algblomning).

Detta skulle betyda ett biobaserat system för produktion av kemikalier vilka idag genereras från fossila resurser. Gröna cellfabriker skapar förutsättningar för att fasa ut användandet av fossila resurser för ett framtida fossilfritt välfärdssamhälle.

Därför är detta viktigt

Projektets mål är att utveckla och demonstrera konceptet fotosyntetisk butanolproduktion genom att använda modifierade cyanobakterier. Projektet bidrar tydligt till de Globala miljömålen för en hållbar utveckling:

  • 13 – Bekämpa klimatförändringarna (CO2 används till att producera kemikalier som idag tillverkas från fossila resurser)
  • 7 – Hållbar energi för alla (bränslen från CO2 och solenergi)
  • 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur (ny industri baserat på dagens and morgondagens innovationer)
  • 12 – Hållbar konsumtion och produktion (genom att ersätta fossila resurser med solenergi och CO2 skapas förutsättningar för hållbar produktion och därmed även hållbar konsumtion).

Förväntat resultat

Konceptet Gröna cellfabriker, modifierade cyanobakterier som omvandlar CO2 till exemplet butanol redo för marknaden, har demonstrerats. CO2 och solenergi används till att tillverka produkter som idag görs från olja vilket skapar förutsättningar för ett framtida fossilfritt välfärdssamhälle.

TRL. Idag: Modifierade cyanobakterier som bildar signifikanta mängder av butanol har utvecklats, konceptet har teoretiskt satts samman. Efter projektet: Konceptet har visualiserats/validerats på labb från solenergi och koldioxid till produkt, en produkt redo att användas tillsammans med beskrivningar, beräkningar och dokumentation av processen etcetera.

MRL. Idag: Behovsägare och marknadens behov identifierade. Efter projektet: Samlad bild över existerande lösningar, möjligheter till kommersialisering inklusive storlek/volymer samt konkurrerande verksamhet och en IP-strategi.

SRL. Idag: Konceptet som bidrar till ökad hållbarhet är formulerad. Efter projektet: Översiktlig analys ur ett hållbarhetsperspektiv har gjorts och har jämförts med andra lösningar.

Deltagare

Uppsala universitet och Desert Ocean Renewable Fuels & Chemicals AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2022 till april 2023.