Ett cirkulärt koncept för en hållbar skoindustri – steg 1

Projektet pågick mellan november 2020 och oktober 2021.

I Sverige importeras årligen 40 miljoner par skor, vilket ger ett klimatavtryck på 1.2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. En genomsnittlig sko innehåller upp till 30 komponenter, vilket gör återvinning till en utmaning med dagens tekniker.

Projektets vision var att introducera ett cirkulärt innovativt system för produktion av skor, med hjälp av textilavfall som en råvarubas. Projektet planerade att bygga sitt koncept genom att förena ny banbrytande forskning om nanocellulosa från Stockholms universitet och den senaste 3D-printing tekniken. Genom att kombinera dessa hoppades projektet kunna ta fram nya material och produkter som skulle kunna cirkuleras i ett slutet system.

Syftet med projektet var att bana väg för, samt bekräfta hypotesen om en ny cirkulär och biobaserad värdekedja som skulle förse marknaden med hållbara och återvinningsbara skor – med textilavfall som råmaterial. Givet de utmaningar som finns i skoindustrin var projektets modell en radikal systeminnovation och potentiell game changer för branschen och dess övergång till en biobaserad och cirkulär ekonomi.

Mål för projektet var:

  • Fyra prototyper av olika kombinationer av material och design.
  • Fokusgruppanalys av minst två prototyper.
  • Rapport innefattandes marknads- och affärsanalys inför Steg 2.

Deltagare

The Sole Theory, Stockholm universitet, ZYYX Labs och Wargön Innovation.

Nilssongruppen deltog inledningsvis men avbröt deltagande på grund av covid-19 med tillhörande permitteringar och uppsägningar.

Budget

Projektet hade en total budget på 799 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Skoindustrin, med ca 1,6 procent av de globala CO2-utsläppen, är i stort behov av radikal innovation för att nå Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål. Detta projekt erbjöd en av många komponenter i det arbetet.

Förväntade resultat

Projektets effekter innefattade bland annat (1) möjligheter till mindre och mer kundanpassade skokollektioner, vilket dels ökar det upplevda kundvärdet samtidigt som överproduktionen minskar (2) en betydande reducering i antal processteg (från ett hundratal till ett tiotal) med energi- och kostnadsbesparingar som följd (3) att råmaterial i form av sekundär textilråvara kan inhämtas lokalt från materialströmmar som annars förbränns.

Konkreta resultat

Merparten av projektets effekthypoteser verifierades. Den viktigaste var att projektets värdekedja -från textilavfall via pellets (för 3D-printing) till komponent vid produktion av skor – fungerade i praktiken. Jämfört med konventionell skoproduktion minskas antalet ingående material och processteg betydligt, vilket gör möjligheterna till materialåtervinning ökar samtidigt som resursbehovet för produktion minskar. En indikativ miljöeffektkalkyl pekar på att miljöbelastningen minskar med ca 95 procent med projektets modell. Lokal tillverkning är också en positiv samhällseffekt med minskade transporter och fler jobbmöjligheter i landet.

Nästa steg

Ambitionen är att söka Hypotesprövning Steg 2 som bland annat inkluderar:

  • Arbete med att utveckla 3D-printers för att kunna eliminera ytterligare steg i återvinningsprocessen.
  • Arbete med 3D-skanning av fötter och individanpassning som en del av affärsutvecklingen.
  • Vidareutveckling av återvinningstekniken på Stockholms universitet, där de redan har en doktorand finansierad för fortsatt förfining av konceptet.