Ett cirkulärt koncept för en hållbar skoindustri – steg 1

I Sverige importeras årligen 40 miljoner par skor, vilket ger ett klimatavtryck på 1.2 miljoner ton koldioxidekvivalenter. En genomsnittlig sko innehåller upp till 30 komponenter, vilket gör återvinning till en utmaning med dagens tekniker.

Projektets vision är att introducera ett cirkulärt innovativt system för produktion av skor, med hjälp av textilavfall som en råvarubas. Projektet planerar att bygga sitt koncept genom att förena ny banbrytande forskning om nanocellulosa från Stockholms universitet och den senaste 3D-printing tekniken. Genom att kombinera dessa hoppas projektet kunna ta fram nya material och produkter som kan cirkuleras i ett slutet system.

Syftet med projektet är att bana väg för samt bekräfta hypotesen om en ny cirkulär och biobaserad värdekedja som förser marknaden med hållbara och återvinningsbara skor – med textilavfall som råmaterial. Givet de utmaningar som finns i skoindustrin är projektets modell en radikal systeminnovation och potentiell game changer för branschen och dess övergång till en biobaserad och cirkulär ekonomi.

Mål för projektet är:

  • Fyra prototyper av olika kombinationer av material och design.
  • Fokusgruppanalys av minst två prototyper.
  • Rapport innefattandes marknads- och affärsanalys inför Steg 2.

Därför är detta viktigt

Skoindustrin, med ca 1,6 procent av de globala CO2-utsläppen, är i stort behov av radikal innovation för att nå Agenda 2030:s globala hållbarhetsmål. Detta projekt erbjuder en av många komponenter i det arbetet.

Förväntat resultat

Projektets effekter innefattar bland annat (1) möjligheter till mindre och mer kundanpassade skokollektioner, vilket dels ökar det upplevda kundvärdet samtidigt som överproduktionen minskar (2) en betydande reducering i antal processteg (från ett hundratal till ett tiotal) med energi- och kostnadsbesparingar som följd (3) att råmaterial i form av sekundär textilråvara kan inhämtas lokalt från materialströmmar som annars förbränns.

Deltagare

The Sole Theory, ZYYX Labs, Nilsongruppen, Wargön Innovation och Stockholms universitet.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 799 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – mellan november 2020 till oktober 2021.