Artificiell Kärnved: Funktionell modifiering av tall splintved för hållbara fönsterapplikationer – steg 1

Projektet syftar till att förbättra hållbarheten och dimensionsstabiliteten hos granved (Scots Pine) genom att använda en 100% förnybar modifieringsagent som en kostnadseffektiv, teknikanpassningsbar och miljövänlig metod för att ersätta dagens biocidbehandling i industrin. Förslaget är starkt i linje med de gröna omställningsmålen inom byggsektorn och det ökande intresset för hållbara material genom att förlänga livslängden på trä och träbaserade produkter genom ett miljövänligt modifieringsförfarande och därmed minska koldioxidavtrycket.

Projektets mål är att förbättra egenskaperna hos splintved av tall för fönstertillämpning med hjälp av en 100% förnybar kemikalie baserad på tannin och tvärbindare.

Därför är detta viktigt

Flerfamiljshus blir normen i takt med den fortsatta urbaniseringen av befolkningen, vilket ökar behovet av höghus på grund av bristen på och kostnaden för bästa mark i städerna. Med tillväxten av sådana byggnader följer ett ökat behov av högre prestanda hos exteriörprodukter med större vikt vid kostnader under livscykeln, begränsat behov av underhåll, homogent och tilltalande utseende och hög hållbarhet. Många av dessa nyckelkrav är ytterst svåra att uppfylla för vanliga träprodukter, eftersom de flesta inhemska europeiska träslag har låg inneboende hållbarhet och kräver ytterligare skydd. Det finns således en växande motsättning mellan effekterna av globala trender och de nuvarande tekniska möjligheterna för träbaserade produkter.

Andra utmaningar, som till exempel ökade krav på att använda icke-biocidala kemikalier för hållbarhet och skydd på grund av de negativa miljökonsekvenserna av dessa kemikalier, både i drift och vid bortskaffande, gör träprodukternas konkurrenskraft ännu mer utmanande. De nya miljövänliga processerna för träskydd genom kemiska, termiska och impregnerings-/polymeriseringsmetoder kan inte direkt ersätta traditionella biocidimpregneringstekniker, främst på grund av processkomplikationer och högre kostnader för slutprodukten. Det är därför önskvärt att utveckla en billig och effektiv process för trämodifiering med hjälp av lokala förnybara resurser. Projektet innebär därför ett betydande genombrott genom att det tillhandahåller en effektiv, teknikanpassningsbar och miljövänlig metod för att ersätta biocidkemikalier inom träskyddssektorn.

Förväntat resultat

I projektet vill man använda sidoströmmar från skogsindustrin, till exempel tannin, som träskyddsmedel i fönsterindustrin, och därmed substituera en del av de naturliga kärnvedsråvarorna och biocidbehandlat trä i fönsterindustrin.

Deltagare

Linnéuniversitetet och Stora Enso.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 MSEK och kommer att pågå under sex månader – från maj till oktober 2023.