Utveckla och tillverka en återförslutbar konsumentförpackning baserad endast på biomaterial – steg 1

Projektet pågick mellan maj 2020 och februari 2021.

Produkten som projektet avsåg att utveckla och tillverka var en återförslutbar förpackning endast tillverkad av skogsråvara. Produkten skulle dels vara efterfrågad på marknaden samt dels ha egenskaper som gör att den inte endast fungerar som en engångsförpackning, utan används av konsumenten till dess att innehållet har förbrukats. Förpackningen skulle också kunna återförslutas.

Projektet skulle tillverka prototypförpackningar med avancerade och effektiva formningsmetoder på ett sätt som är unikt och inte finns på marknaden idag. Under projekttiden skulle tillverkningsprocessen också utvecklas.

De teknologier som utvecklades och utvärderades i projektet var främst formning med tryck, som är en teknologi under utveckling med nya formningsverktyg, som möjliggör raka och inåt-formade former och Ultra Hard Pressure, som möjliggör formning av högdensitetsmaterial av cellulosa med hög mekanisk hållfasthet och exakta former och ytor.

Deltagare

RISE IVF AB och industripartners.

Budget

Projektet totala budget var 1 MSEK.

Därför var detta viktigt

Omställning från plastförpackningar bidrar till minskad koldioxidbelastning, ökad återvinning och minskade mängder mikroplaster i hav och natur. Projektets deltagares förhoppning var att detta projekt skulle utgöra ett stort steg i denna riktning.

Förväntade resultat

Produkten projektet avsåg att ta fram är en så kallad ”ready to fill” RTF-förpackning baserad på torrformad cellulosa och som skulle bestå av kemisk eller mekanisk massa baserad på svensk skogsråvara.

Vid ett framgångsrikt resultat skulle projektet påvisa hypotesen att utveckling av de teknologier som projektet använde sig av, det vill säga formning med tryck och Ultra Hard Pressure, är tillräckliga för att forma en tekniskt godtagbar förpackning på samma nivå som dagens plastförpackningar.

Konkreta resultat

Projektet har lyckats att forma och tillverka en förpackning baserad på biofibermatta tillverkad enbart av biomaterial. Detta genom att två nya teknologier har utvecklats och utvärderats: formning med tillägget nya typer av formningsverktyg och Ultra Hard Pressure som möjliggör formning av högdensitetsmaterial av cellulosa med hög mekanisk hållfasthet och till exakta former och ytor.

Förpackningen har en underskuren form. Formningen av förpackningen utfördes i ett formningssteg. Med den underskurna formen menas att väggen inte är rak utan öppningen har en annan medeldiameter än toppen och detta gör formningen betydligt svårare. Även att containerns höjd är större än ses medelbredd ökar svårighetsgraden. Flera olika kvalitéer på fibermaterialet har provats och tre av dem med godkänt resultat. Formningen har utförts utan tillsatser och råvaran är cellulosa i en non-woven-matta.

I projektet var projektets hypotes:  Är det möjligt att tillverka en användbar förpackning med raka eller sluttande sidor genom formning av bio-fibermatta? Detta har uppfyllts – projektet har teknik för att tillverka en behållare med samma geometri och med yta för att kunna skapa en återförslutning av förpackningen.

Nästa steg

Tekniknivån är idag på prototypstadiet, projektet klipper till och lägger in fibermattan manuellt i verktyget. I nästa steg är avsikten att använda denna kunskap och utveckla metoden till att bli mer industriellt tillämpbar. För att klara detta krävs ökat fokus på att få stabil process och en kortare cykeltid för tillverkning av en behållare.

Nästa steg är att fortsätta utveckla tekniken i Hypotesprövning steg 2.

Läs om Produkt- och produktionsutveckla en formad och återförslutbar konsumentförpackning av biomaterial – steg 2.