Betulin – Biobaserade tensider – Steg 1

Betulinprojektet innebär i korthet framställning av innovativa biobaserade tensider från biprodukter från skogs- och massaindustrin i Sverige.

Betulin kan utvinnas från barken på silverbjörk (betula pendula). Silverbjörk finns utbredd på norra halvklotet och har stor kommersiell betydelse som lövträd och används för massaproduktion. Total produktion av avsalumassa i Sverige uppgår till cirka 3,8 miljoner ton årligen och leder till produktion av betydande mängder björkbark, en restprodukt från stockbarkning, och används vanligtvis för energiutvinning.

Projektet syftar till att utveckla produktionsprocessen av biobaserade ytaktiva ämnen från Betulin i större skala. De resulterande ytaktiva medlen kommer att användas för att utvärdera deras kemo-fysikaliska och ytaktiva egenskaper, och vara formulerade för kosmetika och personliga vårdprodukter (till exempel lotion, schampo). Projektet avser att verifiera den kommersiella potentialen, skydda teknik och initiera affärsaktiveringar som att hitta partners och investerare.

Därför är detta viktigt

Både industrin för ytaktiva ämnen samt konsumenter och marknad kräver dag i högre grad säkrare och biobaserade produkter för att minimera miljöpåverkan och minska exponeringen för människor och miljö för farliga kemikalier.

Projektkonceptet utnyttjar björkbark – en biobaserad biprodukt inom massa- och skogsindustrin. Denna biprodukt anses ha stor kommersialiseringspotential för slutanvändare, konsumenter, miljö och relaterade industrier såsom ytaktiva ämnen, kemiska, kosmetiska, livsmedel och biomedicinska områden.

Förväntat resultat

Nya biobaserade ytaktiva ämnen kommer att produceras och utvärderas på de ytaktiva egenskaperna. Baserat på Betesids teknologi kommer i projektet nya biobaserade nonjoniska ytaktiva ämnen att framställas och verifieras i såväl kosmetiska och personliga vårdprodukter som modellapplikationer.

Vidare ska en ny värdekedja från biobaserad biprodukt till kommersiell biobaserad tensid skapas, och bidra till att öka hållbarheten och omställningen till en bioekonomi.

Deltagare

Betensid AB, Rentus AB, Lund University.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1,2 MSEK och kommer att pågå under tolv månader – från november 2022 till oktober 2023.