Våtstabila cellulosabaserade stavar för att säkerställa fiskvandring förbi vattenkraftverk och dammar – steg 1

Projektet bidrar till en biobaserad samhällsekonomi genom att använda ett biobaserat material, där huvudkomponenten är cellulosarika råmaterial utvunnet från träd, för att skapa nya vandringslösningar för fisk förbi vattenkraftverk. Elproduktion från vattenkraft är i det närmaste fossilfri, men den akvatiska biodiversiteten påverkas negativt av kraftverk och dammar, där vandring av havsvandrande fisk har till stora delar avstannat i flera av de svenska älvarna.

Vid ett antal vattenkraftverk finns redan tekniska lösningar för uppströmsvandring, t.ex. fisktrappor, på plats. Vid återvandring till havet finns många gånger ingen annan väg än den genom turbinerna, om de inte guidas till en säker passage förbi kraftverket. Vid vissa kraftverk finns galler installerade i intagskanalen, som fysiskt hindrar fisk från att simma in i turbinintagen. Dessa installationer är kostsamma och gallerna i sig orsakar fallförluster som signifikant reducerar elproduktionen. En metod för guidning av nedströmsvandrande fisk med hjälp av cellulosabaserade stavar skulle minimera underhållskostnader och bibehålla maximal elproduktion från vattenkraften.

Utifrån ett tydligt uttryckt behov från Vattenfall har cellulosastavar utvecklats som vandringslösning för fisk förbi vattenkraftverk. Dessa material har sedan utvärderats i kontrollerade vattenflöden med avseende på mekaniska materialegenskaper och stavarnas rörelse i det aktuella flödet. Som fortsättning strävar vi nu efter att tillverka dessa stavar på ett mer energi- och tidseffektivt sätt genom att testa olika typer av råmaterial samtidigt som vi bibehåller de tidigare visade materialegenskaperna.

Ambitionen är att skala upp produktionen av stavarna i dimensioner passande för ett fullskaleförsök i en fiskförsöksanläggning hos Vattenfall R&D. Genom projektets fullskaleförsök kommer vi få en större marknadsförståelse för hur våra material kan passa in i redan existerande anläggningar.

Därför är detta viktigt

Projektet har en tydlig industrirelevans då det nyttjar ett helt biobaserat material för att säkerställa fiskvandring samtidigt som det leder till ökad energieffektivitet i svensk vattenkraft. Genom ett nära samarbete med Vattenfall får vi också en direkt återkoppling till egenskaperna hos de material vi tillverkar och en unik möjlighet att optimera tillverkning och egenskaper hos cellulosastavarna.

Förväntat resultat

Projektet har en möjlighet att adressera en stor marknad med god betalningsvilja. Sett till Europa finns över 20 000 vattenkraftverk i dagsläget, med ytterligare tusentals planerade eller under uppbyggnad. Kundvärdet inkluderar minskade installationskostnader, enklare underhåll och viktiga hållbarhetsaspekter som att använda biobaserade lösningar i vattenmiljö för att bibehålla fiskbestånd och biodiversitet i älvar och vattendrag. Ett ytterligare resultat är att de nya materialen kan kraftigt minska de energiförluster som förekommer över metallgaller som är installerade idag.

Deltagare

KTH, Cellufy AB och Vattenfall R&D.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 2,2 MSEK och kommer att pågå under fyra månader – från november 2023 till februari 2024.