Stöd för SMF

Små och medelstora företag (SMF) är viktiga aktörer för att möjliggöra en omställning till ett cirkulärt och biobaserat samhälle. Här samlar vi information om stöd för SMF-företag som vill påbörja eller är redo att påbörja omställningen.

BioInnovation arrangerar kontinuerligt seminarier om stöd för SMF i seminarieserien BioInnovativa affärer. BioInnovativa affärer har också ett nyhetsbrev som ger tips om utlysningsmöjligheter och utbildningar för SMF. Om du vill prenumerera, klicka här och kryssa i att du önskar information riktad mot SMF-företag i formuläret.

Kommande seminarietillfällen

2 maj 2024, Göteborg, kl. 09.00–13.00

En fullmatad förmiddag där representanter från BioInnovation, Almi Företagspartner, VGR, Vinnova, Energimyndigheten och EU SME Support delar med sig av sin expertis, insikter och best practice för att navigera i finansieringslandskapet vad gäller offentliga medel för innovationsprojekt.

Anmäl dig här

7 maj 2024, Piteå , kl. 11.00–16.00

En eftermiddag med intressanta diskussioner kring temat: Hållbara affärer för tillväxt i norra Sverige – små och stora företag tillsammans. Detta varvas med företagspresentationer, mingel och möjligheter att skapa nya kontakter.

Anmäl dig här

BioInnovations stöd

Hypotesprövning steg 1

BioInnovations utlysning för nydanande idéer som kallas hypotesprövning. Projekt kan ansöka om 500 000 kr för att under ett halvår utvärdera en idé som kan bidra till omställningen till en cirkulär bioekonomi. Utlysningen för hypotesprövning är öppen året runt, med två avläsningstillfällen per år. Läs mer här.

Läs mer om BioInnovations samtliga utlysningar.

Nationella stöd

Vinnova

Vinnova har en särskilt utsedd kontaktperson för små och medelstora företag: Josefin van der Meer, tfn. +46 8 473 32 64, e-post: josefin.vandermeer@vinnova.se.

Omställningslyftet – Sveriges företag lyfter klimatomställningen

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag. Kärnan är företagsnära vägledning för att skapa hållbara, konkurrenskraftiga och framtidssäkrade affärer. Projektet bidrar till ökad innovationsförmåga och omställning i praktiken genom sitt team av affärsutvecklare, experter och forskare. Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr. Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) och projektleds av RISE. Läs mer.

Regionala stöd

Regionala stöd från Tillväxtverket

Tillväxtverket har regionala stöd till små och medelstora företag i vissa regioner. Läs mer.

Almis verifieringsmedel

Almis verifieringsmedel används för att få svar på kritiska frågor och därmed minska risken i utvecklingen av din innovativa affärsidé. Läs mer.

EU-stöd

Inom EU finns flera program och initiativ som riktar sig mot små och medelstora företag.

Eurostars

Eurostars riktar sig främst till innovativa små och medelstora företag som ingår i internationella projekt. Det går att söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, samarbeten och möjligheter att testa nya marknader. Eurostars genomförs i samarbete mellan 36 länder. För att kunna söka Eurostars behöver projektet bestå av minst två deltagande länder och projektets koordinator måste vara en SMF. I Sverige är det är till Vinnova ansökningar görs. Läs mer.

EIC Accelerator

Europeiska innovationsrådet (European Innovation Council/EIC) har flera utlysningar riktade mot små och medelstora företag. EIC Accelerator är ett stöd för små och medelstora företag, särskilt start up-bolag och spin off företag som vill utveckla och skala upp banbrytande innovationer. Läs mer.

Här hittar du arbetsprogrammet för EIC Accelerator 2024.

EIC Pathfinder

Med programmet EIC Pathfinder stöttar EIC utvecklingen av stora idéer som rör banbrytande och nya teknologier. Här välkomnas högrisk och interdisciplinära forskningssamarbeten som bereder väg för teknologiska genombrott. Läs mer.

EIC Transition

EIC Transition är ett stöd för att validera en ny teknologi i labbmiljö och i relevanta applikationsmiljöer, samt utveckling av affärsmodeller för framtida kommersialisering av en innovation. EIC Transition-projekt ska adressera både teknologi samt marknads- och affärsutveckling samt fånga in och dra lärdom av tidig feedback från kund. Läs mer.

European Innovation fund

Det finns två årliga utlysningar öppna inom Innovation fund, varav den ena rymmer storskaliga projekt och den andra småskaliga projekt. Läs mer

SMF-fonden – hjälp för att skydda immateriella rättigheter

SMF-fonden inom ramen för Ideas Powered for business är ett bidragssystem utformat för att hjälpa små och medelstora företag (SMF) inom EU med sina immateriella rättigheter. Skydd för immateriella rättigheter kan omfatta många olika tillgångar, inklusive varumärken, formgivningar, patent, företagsidentiteter, produkter, tjänster och processer. SMF-fonden är ett initiativ från Europeiska kommissionen som genomförs av Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet (EUIPO). Läs mer.

Tips på utlysningar

Främja svenskt deltagande i Horisont Europa: Förhandsgranskning av ansökningar inom Hållbar industri 2024

Vinnova vill stärka svenska aktörers möjligheter att delta i Horisont Europas utlysningar inom hållbar industri. Med denna insats vill Vinnova erbjuda svenska aktörer en möjlighet att få sina ansökningar till Horisont Europas arbetsprogram förhandsgranskade av erfarna bedömare innan ansökan skickas till Horisont Europa och därmed få återkoppling som kan bidra till att stärka konkurrenskraften hos den kommande ansökan. Sista ansökningsdag 31 december 2024. Läs mer.

Impact Innovation Start/Scale: Ett erbjudande till små och medelstora företag

Det här erbjudandet inom Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning Impact Innovation riktar sig till startups och scaleups med innovationsprojekt som har en stark koppling till något av Impact Innovations program. Du hittar programmen på Impact Innovations hemsida: www.impactinnovation.se/program. Sista dag för ansökan 23 april 2024. Läs mer.