Värmeledande papper – steg 1

Projektet pågick mellan september 2017 och mars 2018.

Tidigare forskning visar att nanografit och grafen som blandas med pappersmassa och nanocellulosa resulterar i papperskompositer med mycket god värmeledning och elektrisk ledningsförmåga.

Utmaningarna i detta projekt var att kunna producera nanografitpapper med hjälp av relativt enkla och skalbara metoder, samt att identifiera marknader där ett sådant värmeledande papper kan vara attraktivt. Behovsanalysen fokuserade på värmeledning i byggnader som representerar ett stort marknadssegment samt möter utmaningar kring energieffektivisering.

Därför var det viktigt

Ett lyckat projekt skulle ha en mycket god potential att bidra till övergången till en biobaserad ekonomi genom att biobaserade material med nya fysikaliska egenskaper kan tillverkas och erbjudas marknadens mångsidiga behov.

Projektet behandlade möjligheten att tillverka pappersprodukter med nya fysikaliska egenskaper. Fokus låg på hur man med kommersiellt tillgängliga material och med industriellt tillgänglig utrustning kan fylla papper med nanografit så att papper blir värmeledandeledande. Värdekedjan innehöll maskintillverkare (Valmet), pappersmakare (Stora Enso) samt golvvärmetillverkare (Ebeco) och tillverkare av akustisk väggpanel (Gustafs).

Deltagare

Projektet genomfördes av Stora Enso Kvarnsveden (innehar projektledarrollen), Valmet, RISE Bioekonomi, Mittuniversitetet, Gustafs och Ebeco.

Förväntat resultat

Projektet förväntades ge indikationer kring möjligheter och problem vid uppskalad tillverkning av nanografitpapper, vilka värmeledande egenskaper som kan uppnås med konventionell pappersteknik, samt reaktioner från behovsägare. Vidare förväntades projektet ge initial information kring eventuella hälsoaspekter vid hantering av nanografitpapper eller eventuell kontaminering av utrustning som kan ske i samband med tillverkning.

Budget

Projektets totala budget var 1 000 000 SEK.

Mer information

Rita Ferritsius, projektledare
Stora Enso
070-5943613
rita.ferritsius@storaenso.com