Framtidens skidhjälm baserad på hållbara material – steg 1

Projektet syftar till att utvärdera möjligheten att ersätta befintliga fossilbaserade material med biobaserade material i skidhjälmar och göra det med kommersiella medel, det vill säga att erbjuda kunder en konkurrenskraftig hållbar produkt.

Målsättningen är att utvärdera ett flertal olika hållbara materialsystem med avsikt att i framtiden kunna erbjuda helt biobaserade skidhjälmar.

Projektet kommer utvärdera de grundläggande delarna av skidhjälmen (skal och skum) med hänsyn till de styrande kraven vad gäller att skydda åkarna. Komponentprovning kommer ligga till grund för ett materialval. Baserat på de materialval som väljs kommer prototyper att tillverkas (både termoplast- och härdplastbaserade skal) som utprovas enligt standardkrav.

En viktig del i projektet kommer hållbarhetsanalyser vara för att kvantifiera den miljömässiga effekten av övergången till hållbara material. Även enklare återvinningsförsök kommer att genomföras.

Därför är detta viktigt

Friluftsliv och sport är en växande industri och en sektor där man kan hitta många individer med en stark miljömedvetenhet och vilja att bidra. Efterfrågan hos denna kundgrupp driver industriparter att jobba mot nya innovativa och hållbara produkter. Att visa på att företag jobbar mot att erbjuda hållbara produkter är mycket viktigt.

Genom resultaten från detta projekt skapas möjligheterna att utveckla biobaserade hjälmar istället för fossilbaserade och därmed få kunders konsumtion att både ändras till det mer hållbara alternativet och även börja lita på biobaserade material. Genom innovationer fokuserade på övergången till biobaserade material bidrar detta projekt till FN globala miljömål 9 – Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Förväntat resultat

Vid ett framgångsrikt resultat kommer projektet påvisa hypotesen att hållbara material ger möjligheten att uppfylla de tekniska kraven på en skidhjälm.

Deltagare

Future Eyewear AB och RISE AB.

Future Eyewear är det ledande företaget i Norden inom sol-, sport, skidglasögon samt hjälmar. Det varumärke som avses i projektet är Bliz. Future har samarbete med flera skidförbund i Norden och även internationellt. Flera av åkarna i det svenska alpinlandslaget använder Bliz och målet med projektet är att hjälmar i hållbart material, både skall användas av den vanlige skidåkaren till personer på elitnivå i landslag.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 980 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från april till oktober 2020.