Vallfiber som råvara för produktion av bioplaster och biokompositer – nya affärsmöjligheter för jordbrukets restströmmar – steg 1

Syftet med projektet är att undersöka potentialen hos restströmmar inom jordbruket för produktion av biobaserad plast och kompositer. Genom att ersätta fossilbaserad plast och kompositer med biobaserade alternativ bidrar projektet till en biobaserad ekonomi. För att kunna ställa om till framtidens lantbruk behöver nya värdekedjor utvecklas, som kan öka värdet av restflöden och därmed också lönsamheten i jordbruket. Projektet kommer undersöka den fiberfraktion eller presskaka som blir kvar när banvallen har fraktionerats, (när den flytande fraktionen som används för proteinutvinning separerats bort). Projektet kommer vidare att undersöka krossade havrekärnor, vilket är en industriell restström som PaperShell har tillgängligt. Förstudien ska alltså undersöka om någon av dessa fraktioner kan användas för framställning av bioplaster eller biokompositer.

Därför är detta viktigt

I Sverige är vall en underutnyttjad resurs men den är en lovande råvara som inte konkurrerar med livsmedelsproduktion. Det gäller dock att hitta lönsamma alternativ och nya marknader för att tillvarata vallens hela potential. Om denna areal av vall skulle användas i ett bioraffinaderi för att producera proteinkoncentrat, innebär det en restström på 1,4 miljoner ton fiberfraktion per år som kan användas för tillverkning av biokompositer och byggstenar för bioplaster. Den stora volymen gör att dess potential som råvara bör utnyttjas.

Förväntat resultat

Projektet adresserar två (nya) värdekedjor för vall med utgångspunkt i den fiberfraktion som återstår efter proteinutvinning för foder. I ena fallet blir cellulosan och hemicellulosan utgångskemikalier för plast. I det andra fallet görs biokompositer från själva fibern. I projektet kommer det också att undersökas om det går att använda krossade havrekärnor, en livsmedelsrestström hos Fazer, för framställning av biobaserat bindemedel och andra produkter.

På sikt kan projektet att bidra till en hållbar utveckling av svenskt jordbruk och en ökad svensk bioekonomi vilket också resultera i nya företag och nya jobb i Sverige. Ett framgångsrikt projekt kommer att leda till en minskad användning av fossilbaserade utgångskemikalier för bioplaster i kompositindustrin, vilket i förlängningen leder till en högre SRL. I dagsläget är det dock svårt att göra en kvantifiering.

Deltagare

Papershell och RISE.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1 000 000 SEK och kommer att pågå under sju månader – från juni till december 2022.