SusSand – Hållbart sandwichmaterial från tillvaratagen skogsbiomassa – steg 1

Projektet pågick mellan november 2023 och mars 2024.

Projektet fokuserade på övergången från ändbara fossilbaserade resurser till förnyelsebara biobaserade råmaterial, av förädlade sidoströmmar från svenska pappers- och massabruk. Detta gick väl i linje med EU:s strategi för hållbarhet och cirkularitet. I detta projekt skulle möjligheten att tillverka ett sandwichmaterial från biobaserade råvaror undersökas, vilket skulle addera värde till den svenska bioekonomin och hjälpa uppnå flera av FN:s hållbarhetsmål, främst 9, 12 och 13.

Detta projekt ämnade undersöka möjligheten att producera ett helt biobaserat sandwichmaterial av råvaror från den svenska pappers- och massaindustrin (lignin och pappersmassafibrer).

Bild från projektet.

Deltagare

Biosorbe AB, RenFuel K2B AB och Kenpo Sandwich AB.

Budget

Projektet hade en total budget på 1 MSEK.

Därför var detta viktigt

Projektet SusSand bidrog till den innovativa utvecklingen av hållbara konstruktionsmaterial av sandwichstruktur, som passar de tekniska och miljömässiga kraven inom transport- och byggnadssektorn. Implementeringen av biobaserade sandwichstrukturer skulle hjälpa att fasa ut fossilbaserade källor ur värdekedjan och samtidigt bidra till en cirkulär bioekonomi. 

Förväntat resultat

I detta projekt skulle en prototyp produceras, som visade på möjligheten att producera ett sandwichmaterial från biobaserade svenska råvaror, vilket kunde leva upp till dagens materialkrav. Detta skulle ge en möjlighet för svensk industri att gå i fronten av den hållbara omställningen inom fordons- och byggsektorn. Detta skulle även stärka positionen för den svenska biobaserade sektorn, och samtidigt bidra till det cirkulära samhället, genom att förädla tidigare lågvärdeprodukter och bidra med hållbara sandwichmaterial till marknaden.

Konkreta resultat

Hypotesen är bekräftad, genom att demonstratorer av olika slags sandwichpaneler har producerats från uppcyklad biobaserad råvara. Det är tydligt att det är möjligt att producera sandwichpaneler av helt biobaserade råvaror. Isolerande egenskaper var lätta att uppnå men detta skedde på bekostnad av de mekaniska egenskaperna. Det finns dock goda indikationer på att åtråvärda egenskaper är fullt möjliga att uppnå, med receptoptimeringar och eventuellt adderande av biobaserade komponenter för mekanisk styrka. Producerade demonstratorer kan ses i bild nedan tillsammans med referensmaterial.

Nästa steg

Nästa steg innefattar att utveckla de separata komponenter som utgör sandwichkompositen, då detta projekt givit starka indikationer på att konkurrenskraftiga egenskaper är möjliga att uppnå. Detta görs genom receptoptimeringar för att uppnå åtråvärda mekaniska egenskaper hos de separata komponenterna, samt ett effektivt sätt att sammanfoga dessa. En process för uppskalning bör tas fram och testas för att undersöka om det uppskattade marknadsbehovet kan mötas. Därtill bör även alternativa sammanfogningslösningar undersökas genom att t.ex. testa olika typer av biobaserat lim för att åstadkomma en helt biobaserad produkt, även om limmet utgör en liten del av hela produkten, vilket gjorde att det var ett mindre fokus i första delen av projektet.

En ansökan kommer inges för Hypotesprövning 2, där tanken är att optimera de ingående materialens mekaniska egenskaper och utforska möjligheten att skala upp produktionsprocessen.