Hållbar elektrokemi baserat på råvara från papper & massaindustrins restprodukter – steg 1

Behovet att minska utsläpp av koldioxid driver på elektrifiering av samhället vilket ökar behovet av batterier. Batterier innehåller en stor andel ej förnybara material så som metaller. Inhemsk biobaserad råvara har potentialen att dels minska känsligheten för störningar i utbudet av kritiska råmaterial och att förbättra batteriernas miljömässiga hållbarhet. Därför finns det ett behov att utforska användning av biobaserade råvaror i tillverkning av batterier (till exempel Stora Enso och Northvolt, 2022).

Detta projekt syftar till att dels möjliggöra ökat förädlingsvärde hos skogs- och pappersindustrins, dels utveckla biobaserade material till organisk elektronik. Målet är att visa att melanin producerat av restprodukter från skogs- och pappersindustrin kan användas i elektrokemiska celler, som elektroder i elektrokemisk energilagring, som mediator i batterikemi, eller andra elektrokemiska funktioner. Vidare, behöver förutsättningarna för värdekedjan undersökas närmare, därför kommer tidigare ej testade delströmmar från papper och massaprocessens avlopp att kartläggas.

Därför är detta viktigt

Tidigare resultat har visat att melanin framställt från skogliga restströmmar har mycket stor potential inom elektrokemiska tillämpningar. Kan konceptet verifieras finns förutsättningarna för minskat beroende av kritiska råmaterial och minskade utsläpp av klimatgaser.

Förväntat resultat

Följande resultat förväntas av projektet: data om elektrokemiska egenskaper hos melaninelektroder, ny IP för att använda melanin till elektrodtillverkning, bedömning av marknadspotentialen inom energilagring och organisk elektronik, ny kunskap om tidigare ej studerade delflöden från papper och massaindustrins processavlopp samt förståelse för vilka av dessa som bör studeras vidare, förädling av en kostnadsdrivande restström till en högvärdig produkt, minskat beroende av kritiska råmaterial, minskade utsläpp av klimatgaser, ny möjlighet för industriell symbios.

Deltagare

Ragn-Sells, Rottneros Bruk, Ligna Energy, RISE Processum och RISE AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 819 000 SEK och kommer att pågå under sex månader – från november 2022 till april 2023.