Utvärdering och förkvalificering av innerväggssystem baserat på lågvärdiga biobaserade material – steg 1

Projektet syftar till att utvärdera hela innerväggssystem baserade på lågvärdigt biobaserat material/komponenter framtagna i tidigare forskningsprojekt eller produktutveckling hos materialtillverkare.

Projektet bidrar vid en lyckad hypotesprövning till en omställning mot en biobaserad samhällsekonomi genom att möjliggöra ett accelererat skifte från konventionella innerväggssystem mot system baserat på lågvärdiga biobaserade material. Skiftet är en del för att minska mängden fossilt och högvärdigt biomaterial i byggbranschen och därmed även ett viktigt steg i riktning mot effektivare hushållning av resurser i enlighet med FN mål 12.2.

Därför är detta viktigt

Ersättning av fossila eller högvärdiga biobaserade material med lågvärdiga biobaserade material inom byggindustrin är en avgörande faktor för att möjliggöra en långsiktigt hållbar och mindre miljöbelastande eller miljöpositiv byggbransch. Det krävs ett paradigmskifte kring vilka materialkategorier som används och hur dess biologiska egenskaper beaktas och tas till vara. Att använda rätt material på rätt plats, med rätt livslängd, och med ett eftermäle, är avgörande för att åstadkomma ett hållbart byggande med begränsad miljöbelastning eller till och med miljöpositiva inslag.

Förväntat resultat

Ett skifte kring materialkategorier och inarbetade byggnadssystem i en tids- och kostnadsoptimerad bransch kräver datainformerade beslut. Dagens marknad baseras på riktvärden för kostnader och marginalerna pressas för att möjliggöra projekt. I en sådan marknad finns stora hinder att ersätta både produkter och hela system med helt nya koncept eller systemkomponenter vars kompabilitet i produktion inte är validerad eller vars egenskaper ej är säkerställa. Dagens bristfälliga underlag medför osäkerhet gällande ekonomiska, funktionella och tekniska risker för byggherrar och entreprenörer.

Deltagare

NCC Sverige AB och LTH , Lunds Tekniska Högskola.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 300 000 SEK och kommer att pågå under sju månader – från december 2022 till juni 2023.