Utvärdering och förkvalificering av innerväggssystem baserat på lågvärdiga biobaserade material – steg 1

Projektet pågick mellan december 2022 och juni 2023.

Projektet syftade till att utvärdera hela innerväggssystem baserade på lågvärdigt biobaserat material/komponenter framtagna i tidigare forskningsprojekt eller produktutveckling hos materialtillverkare.

Projektet skulle vid en lyckad hypotesprövning bidra till en omställning mot en biobaserad samhällsekonomi genom att möjliggöra ett accelererat skifte från konventionella innerväggssystem mot system baserat på lågvärdiga biobaserade material. Skiftet skulle vara en del för att minska mängden fossilt och högvärdigt biomaterial i byggbranschen och därmed även ett viktigt steg i riktning mot effektivare hushållning av resurser i enlighet med FN mål 12.2.

Deltagare

NCC Sverige AB och LTH , Lunds Tekniska Högskola.

Budget

Projektets totala budget var 300 000 SEK.

Därför var detta viktigt

Ersättning av fossila eller högvärdiga biobaserade material med lågvärdiga biobaserade material inom byggindustrin är en avgörande faktor för att möjliggöra en långsiktigt hållbar och mindre miljöbelastande eller miljöpositiv byggbransch. Det krävs ett paradigmskifte kring vilka materialkategorier som används och hur dess biologiska egenskaper beaktas och tas till vara. Att använda rätt material på rätt plats, med rätt livslängd, och med ett eftermäle, är avgörande för att åstadkomma ett hållbart byggande med begränsad miljöbelastning eller till och med miljöpositiva inslag.

Förväntade resultat

Ett skifte kring materialkategorier och inarbetade byggnadssystem i en tids- och kostnadsoptimerad bransch kräver datainformerade beslut. Dagens marknad baseras på riktvärden för kostnader och marginalerna pressas för att möjliggöra projekt. I en sådan marknad finns stora hinder att ersätta både produkter och hela system med helt nya koncept eller systemkomponenter vars kompabilitet i produktion inte är validerad eller vars egenskaper ej är säkerställa. Dagens bristfälliga underlag medför osäkerhet gällande ekonomiska, funktionella och tekniska risker för byggherrar och entreprenörer.

Konkreta resultat

Projektets mål var att presentera en sammanställning av innerväggssystem som bedöms tillräckligt lovande för att i ett eventuellt steg två utvärderas med avseende på produktionsbarhet och kostnader i storskalig substitution i ett demonstrationsprojekt. Detta mål har ej uppfyllts.

Projektet har sammanställt ett kontrollprogram som till del presenteras i Examensarbetet Framtidens hållbara innerväggar Andersson & Andersson (2023). Två konceptuella innerväggssystem baserat på resultaten från examensarbetet har utvärderats med avseende på kontrollsystemet samt byggbarhet. Innerväggsystemen har dock ej definierats på sådan nivå att de fullt kunde förkvalificeras i enlighet med kontrollprogrammet för att därmed kunna implementeras i ett steg 2 utan fortsatta insatser. Bristerna ansågs för det ena systemet vara behov av omfattande produktutveckling av ett föreslaget modulärt system inspirerat av det Danska konceptet ”Fremtidens inervæg”. För det andra systemet som avsåg ett lättväggskoncept ansågs bristerna vara att inget tillgängligt adekvat substitut till traditionella gipsskivor hade identifierats med avseende på materialtillgång, tekniska egenskaper, byggbarhet och estetiska förutsättningar.

Systemperspektivet för utvärdering av nya innerväggssystem bedöms fortsatt vara en fördelaktig väg för storskalig implementering av bioinnovativa material. Förkvalificeringen enligt projektplan var dock ej genomförbart på grund av begränsat adekvat materialtillgång, tidsram och förändrad organisation. Enskild substitution av bioinnovativa delkomponenter är möjligt med helt eller delvis uppfyllt funktionskrav, men ej på systemnivå. Det förslag på kontrollprogram som delges i Andersson & Andersson (2023) utgör dock en god grund för framtida utvärderingar av nya system.

Nästa steg

Inom ramen för projektet kunde inte några mogna fullt biobaserade system bestående av lågvärdigt biomaterial identifieras. Fortsatta insatser planeras för att identifiera alternativa material eller produkter i ett breddat projekt scoop som fortsatt erhåller en signifikant klimatpåverkan på kort och lång sikt men endast till del utgörs av lågvärdiga bioinnovativa material. Storskalig substitution av delkomponenter kommer utvärderas i första steg för att identifiera miljö och kostnads optimerade system.