Produktions- och textureringsprocess för proteinrika livsmedel från skogsindustriella restströmmar – steg 2

Projektets mål är att ta fram ett proteinrikt livsmedel baserat på svampbiomassa. Odlingen sker genom att utnyttja befintliga restströmmar från massaindustrin. Restmaterialet som används är ett försockrat material vilket används som odlingssubstrat för svamp. Under projektets första fas har utfallet vad gäller att odla svampmaterial i en pilotbioreaktor varit framgångsrikt. Resultaten i steg ett visade dock på ytterligare forsknings- och utvecklingsbehov för att nå kommersiell produktion. Detta gäller vissa tekniska aspekter vid odling, texturering av svampmassa samt analyser kring marknadsacceptans. Det är dessa punkter som nu kommer att söka adresseras i projektets andra steg.

Därför är det viktigt

Projektet har en relevans då man tar till vara befintliga restströmmar i dagens massabruk. Tekniken bidrar således till ett effektivt användande av biomassan i form av restströmmar. Den bidrar även i omställningen till en cirkulär ekonomi genom att skapa en mer resurseffektiv livsmedelskedja.

Deltagare

Ett konsortium bestående av Holmen, Marlow Foods (QuornFoods), RISE – Processum och RISE – Jordbruk och Livsmedel.

Förväntat resultat

Att projektet ska lägga grunden för ett efterföljande implementeringsprojekt där hela värdekedjan realiseras i full skala på ett befintligt massabruk. Resultatet förväntas därför att bidra till en mer hållbar produktion av livsmedel i form av gröna proteiner.

Budget

Projektet pågår mellan september 2018 till november 2019 och har en budget på 1 200 000 SEK.

Mer information

Erik Kaunisto, projektledsre, Rise
010 516 66 33
erik.kaunisto@rise.se