Gröna kemikalier ur pyrolysolja för träskydd och trälim – steg 2

Projektets mål är att utvärdera potentialen för gröna kemikalier från skogsråvaror till pyrolysolja och till slut färdiga pilotprodukter för ytbehandling av trä och träbyggsskivor. Projektet efterföljer därmed FN:s mål 13 att bekämpa klimatförändringarna. Projektet kommer också genom att demonstrera och utvärdera hypotetiskt nya värdekedjor från skogsråvaror till pyrolysolja knyta an till FN:s mål 9; hållbar industri, innovationer och infrastruktur, och sedan till applikationer för ökat träbyggande, vilket är beskrivet i FN:s mål 11 om hållbara städer och samhällen. En ökat brukande av produkter från trämaterial med miljövänligare insatsvaror och ytterligare hållbarare egenskaper stödjer FN:s mål 12 om hållbar konsumtion och produktion.

Projektet genomförs i 6 arbetspaket (AP);

AP1: Projektledning och koordinering

AP2: Kommunikation och dissemination

AP3: Karakterisering av pyrolysolja samt val av uppgraderingsstrategi

AP4: Uppgradering av pyrolysolja genom fraktionering

AP5: Pilotprodukter och teknisk validering

AP6: Marknadsprognoser och hållbarhet för produkter

Därför är detta viktigt

Projektet kommer att demonstrera en ny och utmanande värdekedja som är viktig för att öka den kunskap som är nödvändig för en grön omställning av kemikalier.

Förväntat resultat

Med hypotesprövnings-projektet förväntas man få ett tydligt svar på potentialen för konceptet med gröna kemikalier från pyrolysolja och möjligheten till en utökad användning av gröna kemikalier.

Deltagare

Luleå tekniska universitet, Holmen AB, Envigas Technology AB, Perstorp Specialty Chemicals AB, Akzo Nobel Adhesives AB, Sherwin-Williams Sweden AB, Byggelit Sverige AB och RISE Research Institutes of Sweden AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4 260 000 SEK och kommer att pågå under två år – från juni 2023 till juni 2025.

Läs om Gröna kemikalier ur pyrolysolja för träskydd och trälim – steg 1.