Förnybara bipolära plattor för hållbar bränslecellsteknologi (BioBPP 2) – steg 2

För närvarande är svenska aktörer inte bland de centrala inom grafenbaserade bipolära plattor (BPPs) för bränsleceller globalt. Vi leder dock forskningen om mer hållbara lösningar inom detta område. Projektet BioBPP steg 2 kommer att designa och bygga en av de första bränslecells-kortstackarna i Sverige för utvärdering av nya komponenter, särskilt förnybara sådana. Den kommer att placeras på RISE och vara öppen för samarbete med aktörer. Framgången kommer därmed att öka det mervärde som finns inom den svenska och europeiska bioekonomiska sektorn samt expandera bioekonomin i Sverige.

Projektet har som mål att etablera och verifiera en helt cirkulär värdekedja för kostnadseffektiv tillverkning av helt förnybara bränslecellsplattor (BPPs) i kol-/polymerkomposit. För att uppnå detta har projektet fem huvudsakliga delmål: 1) forska och välja optimala kolfiber- och hartsmaterial från ett bredare utbud av hållbara råmaterial, 2) optimera komposit-sammansättning, verktygsdesign och tillverkningsprocess för att möjliggöra närformpressning av förnybara kompositer ämnade för BPPs, 3) livscykelanalys, 4) utvärdera prestandan hos förnybara kompositer ämnade för BPPs i en bränslecell (kort stack) och 5) återvinnings-tester för att undersöka cirkularitets-potentialen hos de förnybara kompositerna ämnade för BPPs.

Projektet kommer att utföras inom fem arbetspaket (AP):

AP1 – fokuserar på projektledning.
AP2 – till AP3 fokuserar på teknisk utveckling, inklusive utveckling av hållbara råmaterial, tillverkning och utvärdering av förnybara kompositmaterial och bränslecellsplattor.
AP4 – fokuserar på livscykel-analys och återvinning.
AP5 – fokuserar på affärsutveckling, kommersialisering och spridning av resultat

Därför är detta viktigt

Projektet syftar till att etablera och verifiera en helt cirkulär värdekedja för kostnadseffektiv tillverkning av 100% förnybara bränslecellsplattor (BPPs) i kol-/polymerkomposit, som kommer att anpassas för hållbar bränslecellsteknologi. Framgången kommer att öppna möjligheter för hållbara resurser inom energiområdet och därmed minska beroendet av importerade råmaterial, särskilt de som kommer från fossila och ohållbara källor, för BPPs och bränslecellsystem i Sverige samt Europa. Det kommer att öka mervärdet inom den svenska och europeiska bioekonomiska sektorn, expandera bioekonomin i Sverige och därigenom öka konkurrenskraften för Sveriges bioindustri globalt samt bidra till ett mer hållbart samhälle.

Förväntat resultat

Projektet i steg 2 bygger på lovande resultat från den studie som gjordes i steg 1, samt på vår kunskap och erfarenhet som vi fortsätter att utveckla inom området för grafen-kompositer för BPPs, bio-baserade kompositer och bränsleceller. Projektet involverar nio högteknologiska små- och medelstora företag, inklusive flera globala företag som leder forskning och utveckling inom området för bränslecellsfordon, hållbara batterier samt speciella polymerer och intermediärer. Detta representerar ett starkt kundintresse och stor tillämpningspotential för de utvecklade lösningarna inom en rad olika sektorer. Projektet kommer även att genomföra livscykel-analyser och återvinningstester för att erbjuda solida bevis på de miljömässiga fördelarna samt dess cirkularitets-potential.

Deltagare

RISE, Envigas, SSAC, TFC, Talga, Polynt, Trelleborg, Lidhs, Percy Roc och Volvo Technology. [

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8 540 000 SEK och kommer att pågå under två år – från maj 2023 till maj 2025.

Läs om Förnybara biokolbaserade bipolära plattor för hållbar bränslecellsteknik (BioBPP) – steg 1.