Högpresterande syllar från restprodukter av KL-skivor för prefabricerat volymbyggande i trä – steg 2

Ett steg i en övergång till en biobaserad samhällsekonomi är att förändra sättet bostäder normalt byggs på i en mer hållbar riktning. Det prefabricerade trähusbyggandet har under senare år bidragit till en positiv utveckling i den bemärkelsen.

Allt fler flerbostadshus byggs med en lastbärande trästomme. För branschen har detta inneburit utmaningar rent resursmässigt men också tekniskt. Idag finns behov av förbättrad prestanda i bland annat de delar av stommen där materialet belastas vinkelrätt sin fiberriktning. Sådana återfinns bland annat i byggnaders så kallade syllar och hammarband.

Hypotesen för detta projekt är att det är möjligt att avsevärt öka förmågan att bygga högt med prefabricerade regelstommar. Utgångsmaterialet till kritiska delar i de förbättrade stommarna är en restprodukt som uppstår vid tillverkning av korslimmat (KL) trä och som idag går till förbränning.

Projektet syftar till att ta fram en produkt som innebär att möjligheterna att bygga höga träbyggnader med konventionell lastbärande trästomme förbättras.

Målsättningen är att bekräfta hypotesen att brädor framsågade av restprodukter från tillverkningen av KL-skivor kan användas för att utveckla och öka det avancerade bostadsbyggandet i trä.

Därför är detta viktigt

Projektets syfte är att bidra till att innovativa träprodukter baserade på restmaterial från tillverkning av korslimmat KL-trä blir ett möjligt och gynnsamt alternativ i avancerat industriellt träbyggande. Målsättningen är att verifiera tidigare genomförda korttidstest av mekaniska egenskaper, genomföra nya långtidstest i laborativ miljö och att genomföra mätningar på byggnader där KL-virke används som syll och hammarband i den lastbärande stommen.

Förväntat resultat

Vid projektets slut skall det finnas en produkt baserad på material som tidigare användes som biomassa som nu istället förbättrar det avancerade träbyggandet och det cirkulära kretsloppet. Materialegenskaperna i produkten så som styvhet och hållfasthet skall vara förutsägbara och beräkningsbara. Produkten används i första hand som syll och/eller hammarband i modernt prefabricerat trähusbyggande.

Deltagare

Derome Husproduktion, OBOS Bostadsutveckling, Karlstads universitet, Linnéuniversitetet, Stora Enso och Vida Building.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 6,3 MSEK och kommer att pågå under två år – från juni 2022 till och med maj 2024.

Läs om Högpresterande syllar från KL-skivor – steg 1.