Resurseffektiv biobaserad sammanfogning av KLT – steg 2

Ny sammanfogningsteknik, XLoc™, har utvecklats som ersätter dagens skruvförband i biomaterialet korslimmat trä (KLT/CLT) och därmed reducerar C02-avtryck. Många positiva effekter uppnås, som enskilt är skäl nog att införa tekniken. Totalkostnad för KLT-stomme reduceras så pass mycket, att parterna räknar med att tekniken kommer bli den dominerande sammanfogningstekniken för KLT. Konkurrenskraften för KLT ökar betydligt och förväntas tillföras betydande tillväxt. Tekniken avses licensieras globalt för maximal spridning. Vinster avses investeras i utveckling av hållbara lösningar för biomaterialet KLT.

Genom att justera tekniken, utveckla dimensioneringsverktyg och genomföra en skarp pilotinstallation, så ska tekniken göras redo för kommersialisering i detta projekt.

Projektet är omfattande och innefattar följande grundblock:

  1. Teknikjustering och validering. Justering av sammanfogningsdesign för att öka produktionseffektivitet, följt av statistisk testning till underlag för konstruktionsunderlag.
  1. Produktionsförberedelse och dess optimering. Optimalt produktionsupplägg ska konkretiseras och Martinsons produktion förberedas för pilotprojektets volymproduktion.
  1. Utformning av konstruktionsunderlag och miljöbedömning. Konstruktörernas informationsbehov ska kartläggas och dokumentation sammanställas utifrån det.
  1. Pilotbygge och effektutvärdering. Målsättning är att identifiera skarpt pilotbygge och inom projektet utföra skarpt jämförande installation med nuvarande skruvförband mot XLoc™.

Därför är detta viktigt

KLT uppvisar stora möjligheter att kunna ersätta betongstommar vid husbyggnation, vilket är värdefullt för flera mål i Agenda 2030, inte minst klimatmålen. För att säkra tillväxten, krävs kompletterande teknik. Projektets teknik förbättrar helt centrala delar: effektivitet, jämställdhet, arbetsmiljö, kvalitet och ekonomi. Tekniken är robust och utformad för att kunna införas snabbt.

Förväntat resultat

Moditri har nått TRL 3 via Hypotesprövning – steg 1. Genom att inom steg 2-projektet ta fram lösningar på identifierade justeringsbehov, samt att utföra validerande testning och testa tekniken i skarpt pilotbygge förväntas TRL 8 uppnås då tekniken ska bli färdig för konstruktörer att använda.

Holmen/Martinsons (CLT-tillverkare) erbjuder kunderna installation och kan därmed både själva dra nytta av tekniken och samtidigt påverka beställarledet att välja den nya sammanfogningstekniken. Fastighetsägaren SISAB kan bland annat dra nytta av återbrukbarhet och parterna avser att arbeta för att utvärdera teknikens nytta i ett pilotprojekt. Ett av KLT:s största värden är hållbarhet, varför projektet ska kvantifiera miljövärdet varpå SRL 5 förväntas nås.

Deltagare

Martinsons Byggsystem AB, Moditri AB och SISAB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4 MSEK och kommer att pågå mellan maj 2022 och februari 2024.

Läs om Resurseffektiv biobaserad sammanfogning av CLT – steg 1.