Biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum från bioplaster och fjädrar – steg 2

Polymerskum utgör en del av många av de produkter vi tar för givet i vår vardag. Den viktigaste typen av polymerskum är kanske polyuretanskum (PU-skum), eftersom dess låga densitet och värmeledningsförmåga i kombination med goda mekaniska egenskaper gör det till en utmärkt isolator och ett konstruktions-/ komfortmaterial.

Detta projekt avser att skapa en förening mellan biologiskt hydrolyserad fjäder och polyhydroxialkanoat (PHA), som ska användas för att ta fram substitut till PU-skum genom att använda befintligt avfallsmaterial. Målet är att detta skum ska vara helt biobaserat och biologiskt nedbrytbart. Båda råvarorna som används i detta projekt kommer att härledas från avfalls- och biprodukter från befintliga industrier.

I Steg 1 bekräftade projektet hypotesen att det går att producera textilier från en kombination av biopolymerer och keratinmikrofibrer från fjädrar. I Steg 2 är ambitionen mer specifikt att utveckla en biobaserad och biologiskt nedbrytbar ersättning för de PU-skum som för närvarande används för att tillverka behåkupor.

Därför är detta viktigt

Den globala konsumtionen av polymerskum är cirka 10 miljoner ton med en genomsnittlig årlig tillväxt på 3,3%. Med en genomsnittlig CO2-ekvivalent på 4,2 kg/kg polymerskum bidrar industrin avsevärt till mängden växthusgaser i atmosfären.

Genom att ersätta fossilbaserade råvaror och icke-biologiskt nedbrytbara material med biobaserade i brett använda polymerskumprodukter, kommer projektet att bidra till en bioekonomi samt till de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 6, 9, 11, 13, 14 och 15.

Förväntat resultat

Det övergripande långsiktiga målet är att etablera en produktion av ett miljömässigt och kommersiellt hållbart alternativ till flexibelt PU-skummaterial – detta med hjälp av biprodukter från jordbruks- och fjäderfäindustrin. Det skulle ge alla producenter/användare av skum hållbara alternativ till befintliga alternativ. Tekniken skulle således fungera som en länk mellan fjäderfäindustrin/jordbruksindustrin å ena sidan, och skumtillverkarna/användarna å andra sidan.

Mer specifikt förväntas projektet utveckla en biobaserad och biologiskt nedbrytbart substitut till de PU-skum som för närvarande används i behåkupor.

Deltagare

Bioextrax, Högskolan i Borås, MUEHLMEIER och H&M.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 3,3 MSEK och kommer att pågå under två år – från maj 2020 till slutet av 2022.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022:

Läs om PhatherTex: Biobaserade och biologiskt nedbrytbara textilier från bioplaster och fjädrar – Steg 1.