Biobaserat och biologiskt nedbrytbart polymerskum från bioplaster och fjädrar – steg 2

Projektet pågick mellan maj 2020 och juni 2023.

Polymerskum utgör en del av många av de produkter vi tar för givet i vår vardag. Den viktigaste typen av polymerskum är kanske polyuretanskum (PU-skum), eftersom dess låga densitet och värmeledningsförmåga i kombination med goda mekaniska egenskaper gör det till en utmärkt isolator och ett konstruktions-/ komfortmaterial.

Detta projekt avsåg att skapa en förening mellan biologiskt hydrolyserad fjäder och polyhydroxialkanoat (PHA), som ska användas för att ta fram substitut till PU-skum genom att använda befintligt avfallsmaterial. Målet var att detta skum skulle vara helt biobaserat och biologiskt nedbrytbart. Båda råvarorna som användes i detta projekt skulle att härledas från avfalls- och biprodukter från befintliga industrier.

I steg 1 bekräftade projektet hypotesen att det går att producera textilier från en kombination av biopolymerer och keratinmikrofibrer från fjädrar. I Steg 2 var ambitionen mer specifikt att utveckla en biobaserad och biologiskt nedbrytbar ersättning för de PU-skum som för närvarande används för att tillverka behåkupor.

Deltagare

Bioextrax, Högskolan i Borås, MUEHLMEIER och H&M.

Budget

Projektets budget var 3,3 MSEK.

Därför var detta viktigt

Den globala konsumtionen av polymerskum är cirka 10 miljoner ton med en genomsnittlig årlig tillväxt på 3,3%. Med en genomsnittlig CO2-ekvivalent på 4,2 kg/kg polymerskum bidrar industrin avsevärt till mängden växthusgaser i atmosfären.

Genom att ersätta fossilbaserade råvaror och icke-biologiskt nedbrytbara material med biobaserade i brett använda polymerskumprodukter, skulle projektet bidra till en bioekonomi samt till de globala målen för hållbar utveckling, särskilt mål 6, 9, 11, 13, 14 och 15.

Förväntade resultat

Det övergripande långsiktiga målet är att etablera en produktion av ett miljömässigt och kommersiellt hållbart alternativ till flexibelt PU-skummaterial – detta med hjälp av biprodukter från jordbruks- och fjäderfäindustrin. Det skulle ge alla producenter/användare av skum hållbara alternativ till befintliga alternativ. Tekniken skulle således fungera som en länk mellan fjäderfäindustrin/jordbruksindustrin å ena sidan, och skumtillverkarna/användarna å andra sidan.

Mer specifikt förväntas projektet utveckla en biobaserad och biologiskt nedbrytbart substitut till de PU-skum som för närvarande används i behåkupor.

Konkreta resultat och leverabler

Målet med detta projekt var att skapa en förening mellan biologiskt hydrolyserade fjädrar och polyhydroxyalkanoater (PHAs), som skulle användas för att bilda ersättningar för PU-skum. Dessa skum skulle vara helt biobaserade och nedbrytbara. Tyvärr nådde projektet inte målet – projektet producerade små mängder skum i laboratoriet, men egenskaperna var inte tillräckliga för applikationen. Konceptet att ersätta fossilbaserat material med biobaserat material är fortfarande relevant, och parterna diskuterar potentiella nya projekt.

En bild illustrerar skummet – det kan ses att projektet har skapat en skumstruktur, men flexibiliteten och styrkan är långt ifrån tillräckliga för applikationen. Skummet är mycket sprött.

Nästa steg

Ingen nästa steg är beslutat. Projektet är avslutat, och ytterligare arbete måste diskuteras och beslutas.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022:

Läs om PhatherTex: Biobaserade och biologiskt nedbrytbara textilier från bioplaster och fjädrar – Steg 1.