Bättre sågning – steg 2

Projektets syfte är att öka andelen produkter med högt värde som industriellt kan sågas från en trädstam, det vill säga att öka sågverkens förädlingsvärde. Inom projektet ska ett optimeringsverktyg tas fram som ska kunna användas för att förnya sågverkens sönderdelningsstrategier. Visionen är att utveckla sågningsprocessen från att vara en stockbaserad process där det sågade virkets form utgörs av rätblock vars dimension endast kan varieras i stockens tvärsnitt (2D) och alltid i stort sett är av samma längd som stocken, till att bli en trädbaserad process där den sågade varans geometri ska kunna varieras i såväl stammens tvärsnitt, som i dess längdriktning, samt att dess inbördes lägen ska kunna varieras. Optimeringsfunktionen baseras på CT-data (från datortomografi) och ska kunna påvisa både det maximala värdet och klimatnyttan.

Projektet kommer att utveckla algoritmer som beräknar sågmönster med potential att öka det årliga värdeutbytet i svenska sågverk med 7-16 miljarder kronor. Med dagens sågteknik ligger utbytet volymmässigt runt 50% av en trädstam, vilket gör att potentialen är i den storleksordningen som angivits om projektet lyckas med ett tekniksprång. Lyckas man med det, skapas det en årlig klimatnytta som konservativt räknat (50-75 % av den maximala volymsutbytesökningen) motsvarar två till tre gånger CO2-utsläppen från uppvärmningen av samtliga bostäder och lokaler i Sverige.

Projektet Bättre sågning – steg 2 bidrar till hållbarhetsmålen (SDG) på följande sätt:

  • mer trä som används i produkter och binder C02 under lång tid,
  • effektivare framtagning av träbyggprodukter gör träbyggnation mer konkurrenskraftig,
  • bättre karakterisering av egenskaper mot användning, ger effektivare materialutnyttjande,
  • ökat värdeutbyte i trämekanisk industri är en förutsättning för lönsamt skogsbruk (SDG 12), vilket i sin tur möjliggör brukande av skogen på ett hållbart sätt (SDG 15), och
  • resurseffektiviteten ökar, vilket är själva kärnan med det tekniksprång projektet bidrar till, och helt i linje med det globala målet om innovation för hållbar industri (SDG 9).

Därför är detta viktigt

Att öka utbytet från skogen av produkter med högt värde för användning i applikationer där produkten binder CO2 under lång tid leder till ett väsentligt ökat förädlingsvärde i den trämekaniska förädlingskedjan, ökad lönsamhet i skogsbruket, fortsatta utveckling mot ett mer hållbart skogsbruk, och till en effektivare omställning till ett biobaserat samhälle. Projekt skapar förutsättningar för att radikalt höja förädlingsvärdet i sågverksprocessen.

Förväntat resultat

Programvara för optimering sågprocessen, samt resultat av simuleringar som påvisar effekten för värdeutbyte och miljökonsekvenser av att såga trädstammen med andra postningsmönster än som används idag.

Deltagare

Sveaskog, Norra, Setra, SCA, Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Skogforsk och Rise.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 10 MSEK och pågår från november 2020 till december 2023.

 

Läs om Bättre sågning – steg 1.