BioPitch – steg 2

Projektet pågick mellan oktober 2019 och oktober 2022.

Syftet med projektet BioPitch var att utveckla ett miljövänligt, skogsråvarubaserat ifyllnadsmaterial som var fossilfritt och kunde brytas ner i naturliga miljöer utanför fotbollsplanen. Målet var att materialet skulle kunna ersätta dagens fossilbaserade granulat.

Ifyllnadsmaterialets funktion verifierades i labbmiljö under Hypotesprövning Steg 1. Under Steg 2 skulle sedan produktionen skalas upp och materialegenskaperna utvärderas i relevant miljö. Detta förväntades ge utökad kunskap om ifyllnadsmaterialets spelegenskaper samt även förståelse för materialets nedbrytningsmekanismer.

Det har, i projektets första fas, funnits ett stort intresse från olika håll, både nationellt och internationellt. I steg 2 skulle projektet fortsätta att utveckla sitt samarbete med marknadens aktörer och på så sätt skapa naturliga relationer och strukturer för framtida affärer för projektets industripartners.

Projektet skulle fortsätta på vägen mot ett skogsbaserat granulat för konstgräsplaner. I detta ingick att bygga upp ytterligare kunskap om de ingående materialens påverkan på fotbollsgranulatets egenskaper samt dess bionedbrytbarhet i naturliga miljöer.

Projektet förväntades nu skala upp produktionen, 4 ton material skulle tas fram för att i projektets senare skede kunna utvärdera granulaten på en verklig fotbollsyta. Projektets framfart skulle kommuniceras löpande till tillverkare av konstgrässystem för fotboll, offentliga aktörer i form av ägare av konstgräsplaner samt till en bredare allmänhet.

Deltagare

Stockholms Fotbollförbund, RISE, Sveaskog, Lignin Industries (tidigare RenCom), SportsLabs, Stockholms kommun, Solna kommun och Karlstads kommun.

Budget

Projektets budget var 9 MSEK.

Därför var detta viktigt

Genom att nyttja skogens råvaror vid tillverkning av ifyllnadsmaterial till konstgräsplaner kan vi komma bort från dagens fossilbaserade material. Fotbollsplaner av konstgräs har av Naturvårdsverket pekats ut som den näst största källan till spridningen av mikroplaster till natur och vattendrag. Projektet förväntades att, förutom att lösa miljöproblem, ge fotbollen möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. I Sverige finns ca 1,2 miljoner fotbollsspelare och 1300 konstgräsplaner.

Förväntade resultat vid projektets slut skulle ett skogsvarubaserat ifyllnadsmaterial ha utvecklats och utvärderats utifrån spelegenskaper på fotbollsplanen och nedbrytbarhet i naturliga miljöer. En process för vidareförädling av grot till materialråvara för ifyllnadsmaterialen, skulle utvecklas genom pilotförsök kompletterade med teknoekonomisk analys. Tillverkningen av ifyllnadsmaterialet skulle vidare verifieras i produktionskala.

Om projektet skulle lyckas ta fram ett nytt biobaserat material som klarade alla tester och kunde börja användas på konstgräsplaner förväntades hela den globala konstgräsmarknaden förändras. Då kunde användningen av dagens icke nedbrytbara ifyllnadsmaterial begränsas.

Projektets bidrag till en biobaserad samhällsekonomi

Det övergripande samhällsproblem som projektet BioPitch har haft som mål att lösa har varit att ta fram ett miljömässigt hållbart funktionsmaterial för konstgräsplaner. Projektets ansats har varit att utveckla ett material som kan ersätta de plast och gummigranulat som idag används i konstgräsplaner. Målet har varit att kunna erbjuda en produkt med lågt CO2 avtryck och lågt fossilt innehåll.

Genom att använda råvara från skogsavfall har projektet utvecklat en produkt som kan ersätta dagens fossila funktionsmaterial. Produkten har godkänts i enlighet med högsta FIFA-standarden.

Konkreta resultat och leverabler

Projektet BioPitch har utvecklat en biobaserad komposit från skogsråvara som kan användas som funktionsmaterial i konstgrässystem. Produkten har producerats i 4 ton och under ett år har testats på en riktig fotbollsplan.

Resultatens effekter och potential

De affärsmässiga framgångarna, och med det förväntade effekter, kommer att avgöras av det beslut EU parlamentet tar under 2023 avseende vilka funktionsmaterial för konstgräsplaner som ska vara tillåtna att säljas. Om EU beslutar att försäljning av syntetiskt framtagna polymermaterial ska förbjudas kommer även det material som tagits fram i projektet BioPitch att drabbas av försäljningsförbud.

Extern synlighet

Projektet har fått mycket stor uppmärksamhet både nationellt och internationellt. Projektet och dess resultat har kommunicerats både på konferenser och i media.

Nästa steg

Om EU inte tar beslutet att förbjuda försäljning av syntetiskt tillverkade polymermaterial ser projektet mycket positivt på produktens möjlighet att lyckas kommersiellt.

Läs om BioPitch – Steg 1.