BioPitch – steg 2

Syftet med projektet BioPitch är att utveckla ett miljövänligt, skogsråvarubaserat ifyllnadsmaterial som är fossilfritt och kan brytas ner i naturliga miljöer utanför fotbollsplanen. Målet är att materialet ska kunna ersätta dagens fossilbaserade granulat.

Ifyllnadsmaterialets funktion verifierades i labbmiljö under Hypotesprövning Steg 1. Under Steg 2 kommer produktionen skalas upp och materialegenskaperna utvärderas i relevant miljö. Detta kommer att ge utökad kunskap om ifyllnadsmaterialets spelegenskaper samt även förståelse för materialets nedbrytningsmekanismer.

Projektet har i sin första fas fått stort intresse från både nationellt och internationellt håll. I steg 2 kommer projektet att fortsätta att utveckla sitt samarbete med marknadens aktörer och på så sätt skapa naturliga relationer och strukturer för framtida affärer för projektets industripartners.

Projektet kommer att fortsätta vägen mot ett skogsbaserat granulat för konstgräsplaner. I detta ingår att bygga upp ytterligare kunskap om ingående materialens påverkan på fotbolsgranulatets egenskaper samt dess bionedbrytbarhet i naturliga miljöer.

Fortsatt kommer projektet att skala upp produktionen, 12 ton material kommer att tas fram för att i projektets senare skede kunna utvärdera granulaten på en verklig fotbollsyta. Projektets framfart kommer att kommuniceras löpande till tillverkare av konstgräsytor för fotboll, offentliga aktörer i form av ägare av konstgräsytor samt till en bredare allmänhet.

Därför är detta viktigt

Genom att nyttja skogens råvaror vid tillverkning av ifyllnadsmaterial till konstgräsplaner kan vi komma bort från dagens fossilbaserade material. Fotbollsplaner av konstgräs har av Naturvårdsverket pekats ut som den näst största källan för spridning av mikroplaster till natur och vattendrag. Projektet kommer förutom att lösa miljöproblem ge fotbollen möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. I Sverige finns ca 1,2 miljoner fotbollsspelare och 1300 konstgräsplaner.

Förväntat resultat

Vid projektets slut ska ett skogsvarubaserat ifyllnadsmaterial ha utvecklats och utvärderats utifrån spelegenskaper i konstgräsplan och nedbrytbarhet i naturliga miljöer. En process för vidareförädling av GROT till materialråvara för ifyllnadsmaterialen har utvecklats genom pilotförsök kompletterade med teknoekonomisk analys. Tillverkningen av ifyllnadsmaterialet har verifierats i produktionskala.

Om projektet kan ta fram ett nytt biobaserat material som klarar alla tester och kan börja användas på konstgräsplaner kommer hela den globala konstgräsmarknaden att förändras. Då kan användningen av dagens icke nedbrytbara ifyllnadsmaterial begränsas.

Deltagare

Stockholms Fotbollförbund, RISE, Sveaskog, Lignin Industies (tidigare RenCom), SportsLabs, Stockholms kommun, Solna kommun och Karlstads kommun.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 9 MSEK och kommer att pågå under två år – från oktober 2019 år till oktober 2021.

Läs om BioPitch – Steg 1.