Luftfilter av återvunna biobaserade material – BioReFil – steg 2

Den globala marknaden för luftrening är mycket stor och förväntas växa ännu mer. Racoon Miljöfilter är ett innovativt SMF med en speciell patenterad beläggning som tillåter ytterligare funktioner och filtrerar bort skadliga gaser, patogener och sporer. De säljer för närvarande luftfilter i högpresterande maskiner, till företag som Caterpillar, Volvo, Boliden Mining och Sandvik. Partikelfilter är vanligtvis fossilbaserade polymerer eller glasfibrer. I detta steg-2-projekt ansluter sig viktiga biomassaleverantörer (ShareTex AB och Oppigårds Bryggeri AB) och uppskalningspartner (MoRe Research AB) för att ta detta koncept till nästa nivå.

Detta cirkulära och hållbara ekosystem för att värdera avfallsbiomassa från bryggeri- och textilindustrin (som tillsammans står för miljontals ton avfallsbiomassa årligen), kommer att göra dessa nya BioReFils till hållbara och högvärdiga multifunktionella produkter.

Därför är detta viktigt

Huvudsyftet är att ersätta fossilbaserade luftfiltermaterial, som används som basmaterial av Racoon, med ett återvunnet biomassafilter. Projektet syftar till att bekräfta de goda resultat man fick i steg 1, där man validerade tekniken i labbskala. I steg-2 avser projektet, tillsammans med leverantörer av biomassaströmmar och en uppskalningspartner, att ta TRL-nivån upp till 6, tillsammans med förflyttning av MRL och SRL till 3 respektive 4+. Detta kommer att möjliggöra ett nytt affärsekosystem och värdekedja för biomassa, som slutar med Racoon och deras kunder som Volvo, Boliden Mining, Caterpillar, etc.

Förväntat resultat

Racoon Miljöfilter är ett innovativt SMF som erbjuder ett multifunktionellt luftfilter, som för närvarande är inriktat på tuffa miljöer som gruv-, avfalls- och återvinningsindustri etcetera. De säljer idag luftfilter i högpresterande maskiner. I detta fortsättningsprojekt samarbetar Racoon (behovsägaren) med RISE, viktiga biomassaleverantörer (ShareTex, Oppigårds) och uppskalningspartner (MoRe Research). I denna nuvarande konstellation kommer vi att fokusera på minst två betydande biomassaavfallsströmmar, nämligen (i) drav (en restprodukt från bryggeriprocessen. På engelska Brewers spent grain (BSG)); ii) textilavfall från syntetiska cellulosafibrer (SCF). Detta projekt syftar till att öka ”värdeerbjudandet” av återvunnen biomassa, och gå upp från bara ett ”hållbart alternativ” till ”högst värdefullt och multifunktionellt alternativ”.

Deltagare

RISE Research Institutes of Sweden AB, Racoon Miljöfilter AB, MoRe Research Örnsköldsvik AB, ShareTex AB och Oppigårds Bryggeri AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4,3 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 och november 2024.

Läs om Uppgradering biomassa till ett multifunktionellt luftfilter – steg 1.