FORMILL – nytt revolutionerande biomaterial från restströmmar med unik uppskalningsprocess – steg 2

Detta projekt fokuserar på det akuta behovet att ersätta fossila material. I projektet undersöks möjligheten att öka förädlingsvärdet av biomassa genom att skala upp tillverkningen av produkter från det nyutvecklade biobaserade materialet Formill. Materialet utvinns ur restströmmar från matsvamptillverkning i en typ av materialkomposition som använder svampmycel som bindemedel. Projektet bidrar till det globala hållbarhetsarbetet genom att möta FN:s globala hållbarhetsmål; ”Hållbar industri, innovationer och infrastruktur” (mål 9, delmål 4), ”Hållbar konsumtion och produktion” (mål 12, delmål 2, 3, 5, 6).

Syftet med projektet är att (a) vidareutveckla processen för materialproduktionen, (b) utveckla och etablera en unik uppskalningsproces i form av en bikupemodell av tillverkare i materialet (sk Formillerare), (c) stegvis kompetensutveckla – ”teaching the teachers”.

Målet är att, med behovsägarna, ta fram produkter i Formill som tillverkas av Formillerarna, för att på så vis öka värdet av biomassan och bidra till ett biobaserat samhälle.

Därför är detta viktigt

Projektet fokuserar på det akuta behovet att ersätta fossila material. Materialet utvinns ur restströmmar från matsvampstillverkning och bidrar till globala hållbarhetsmål.

Förväntat resultat

Projektet förväntas leda till en etablerad tillgång till biobaserad råvara, ett cirkulärt logistikupplägg, utvecklad och validerad produktionsprocess för Formill, materialpatent, koncept för utbildning och certifiering av Formillerare (dvs tillverkare i materialet), licensavtal utformade för licenstagande tillverkare, design- och produktionsmanual, hållbarhetsdeklaration för Formill, lärandehandbok för företag som vill arbeta med hållbar produktutveckling – med utgångspunkt i projektets följeforskning, samt testförsäljning av de första utvecklade produkterna till slutkund.

Deltagare

Formsson AB, Fungigården AB, Högskolan Halmstad, Lekolar AB, RISE, The Loop Factory AB, Massproductions Europe AB, Jenny Nordberg AB, Bejco AB, Kajsa Cramer AB, Hummeltorp Sverige AB och Note Design Studio AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 6,1 MSEK och kommer att pågå under två år – från maj 2022 till maj 2024.

Läs om MYCO: Från biobaserade restströmmar till fossilfritt mycelmaterial – steg 1.