CelluPac – ett biobaserat alternativ till EPS – steg 2

Ambitionen är att utveckla ett hållbart cellulosabaserat material som kan ersätta dagens icke förnyelsebara fossila material, specifikt formgjuten cellplast EPS (expanderad polystyren), eller i vardagstal frigolit. Det nya materialet ska kunna identifieras som en pappersprodukt och kunna återvinnas i fibervärdekedjan.

Det övergripande målet är att vidareutveckla hypotesen som bekräftades i Steg 1, det vill säga förfina och optimera en ny uppsättning hållbara material som ersättning till EPS i förpackningsmaterial och som kan implementeras direkt i befintlig industriell process. Projektet har även som mål att göra en omfattande marknadsanalys, hållbarhetsutvärdering och involvering av testkunder.

Projektet vill bidra till en mer hållbar industriell utveckling, ökat förädlingsvärde av biomassa och besparing av jordens ändliga fossila resurser. Innovationen medverkar till att minska utsläppen/avfallet av oljebaserade plaster till vårt ekosystem med en förbättrad havsmiljö till följd samt en total minskad klimatpåverkan nationellt och globalt.

Projektet kommer delas in i följande fem arbetspaket: Materialdesign i lab, Uppskalning av materialframställning, Demonstration i fabriksmiljö, Leveranskedjor samt Projektledning.

Därför är detta viktigt

Till följd av de megatrender som råder inom världen idag såsom klimatutmaningar, urbanisering och hållbar konsumtion fyller projektet en viktig funktion. Just plastkonsumtionen har exploderat de senaste åren och spås bara öka. Den allra största delen av all plast som tillverkas innehåller ändliga fossila resurser som olja och naturgas och har en nedbrytningstid i naturen på flera 100 år och uppemot tusentals år, beroende på vilken plast det är. Plast som inte tas om hand på rätt sätt och återvinns hamnar ofta i naturen med slutdestination haven där konsekvenserna riskerar att bli allvarliga. Dessvärre är siffran för denna andel skrämmande hög globalt och utgör ett stort miljöproblem.

EPS används ofta som emballage och i engångsprodukter med kort livscykel. Världsproduktionen av EPS uppgår idag till hela 14 miljoner ton årligen, varav ca 60% utgörs av engångsartiklar och förpackningar. Av alla EPS produkter som produceras, återvinns endast en försumbar andel och flera av varandra oberoende uppskattningar beräknar att andelen avfall vid deponier utgörs till 25-35% av EPS.

Förväntat resultat

Projektet förväntas ta fram en produkt som till över 90-95% består av cellulosa som är både bionedbrytbar och återvinningsbar.Övergången kommer att innebära en enorm potential att fasa ut ett fossilt, mycket brett använt material (EPS) som inte går att återvinna, och ersätta det med det nya materialet som kan återvinnas i den befintliga fibervärdekedjan.

Ambitionen är att lyckas producera ett innovativt hållbart och återvinningsbart material med acceptans hos slutkund, där projektet förväntar oss en effekt som mynnar ut i en fortsatt kraftsamlad samhällsutveckling mot en cirkulär bioekonomi.

Deltagare

LindePac AB, MoRe Research Örnsköldsvik AB, BillerudKorsnäs AB, Nouryon Pulp and Performance Chemicals AB och Karlstads Universitet.

Budget & tidsplan

Projektet har en total budget på 9 180 000 SEK och kommer att pågå under två år – med start i oktober 2019.

Presentation av projektet på BioInnovations programkonferens i juni 2022:

Läs om CelluPac – ett biobaserat alternativ till EPS – Steg 1.