GoneShells: biobaserade nedbrytbara förpackningar – steg 2

GoneShells är ett koncept av biologiskt nedbrytbara material, som ska erbjuda ett alternativ till papper, plast och glas för att förpacka livsmedel. Materialen består av en formbar stärkelse-baserad kärna som beläggs med en biobaserad biologiskt nedbrytbar barriär mot vätska, olja och syre. Materialen kan brytas ner utan industriell kompostering, och kan även göras ätbara. Med flexibla förpackningar med annorlunda perception än vad traditionella förpackningsmaterial ger, öppnas nya möjligheter ur både hållbarhetsperspektiv och design. Med ett material med förmågan att snabbt och enkelt brytas ned på olika sätt är det möjligt att skapa mindre belastning på återvinningssystem. Med fokus på att ersätta transparenta förpackningar av plast, finns även möjlighet att minska problem kopplat till utsläpp av mikroplaster.

Syftet med hypotesprövningen är att vidareutveckla det stärkelsebaserade materialet genom att skräddarsy barriärlösningen och optimera kompositionen av stärkelse för att förbättra dess förmåga att förpacka livsmedel under en längre tid. Genom optimering av materialets egenskaper enligt ovan, tillsammans med framtagning av prototyper samt fortsatt utveckling och optimering av det påbörjade spåret med extrudering och termoformning anses TRL 5 kunna nås. Om materialets egenskaper optimeras enligt plan i kombination med fördjupad marknadsanalys och affärsmodell i samarbete med behovsägare bedöms MRL nivå 4 kunna nås. Genom tester av materialets komposterbara förmåga är bedömningen att SRL nivå 4 kan nås.

Därför är detta viktigt

Då konceptet både kan ersätta fossilbaserade råvaror för förpackningar med förnybara biobaserade, och möjliggör effektiv nedbrytning av produkterna efter användning syftar projektet till att minska användningen av fossilbaserade material, skapa mindre belastning på återvinningssystem, minska deponier och minska problem förknippade med att förpackningsmaterial hamnar i naturen och haven. Att materialet består av icke-toxiska komponenter är också en fördel i förhållande till utsläpp av mikroplaster.

Förväntat resultat

Bedömningen är att GoneShells-produkter kan kombinera hög innovationshöjd med uppskalning och kommersialisering utan stora investeringar, eftersom utrustning utformad för bearbetning av fossilbaserade termoplaster kan nyttjas för de stärkelsebaserade materialen. Med behovet av att skräddarsy barriärformuleringen, medverkar Nordic Barrier Coating som utvecklar biobaserade beläggningar och organiska bindemedel. Projektet erbjuder även stärkelseproducenter nya användningsområden för sina råvaror, där Lyckeby medverkar som aktiv part. Ett stort antal slutanvändare har visat intresse förprodukterna, varav Eckes-Granini medverkar som aktiv part.

Deltagare

Tomorrow Machine, Nordic Barrier Coating, Lyckeby Sveriges stärkelseproducenter förening u.p.a., Eckes-Granini Group, Happy Forsman & Bodenfors och RISE Bioekonomi och Hälsa.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4,3 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 till november 2024.

Filmsekvens på extrudering:

Film 2 – GoneShells extrudering

Läs om: GoneShells: Biobaserade nedbrytbara förpackningar – steg 1