Förbättring av verkningsgraden hos kiselbaserade solceller genom applicering av biobaserat material från alger – steg 2

Det övergripande målet med projektet är att möjliggöra industriell beläggning med biobaserat material från alger, så kallade frustuler, på solceller- och solpaneler för att komma närmare en produktintroduktion. Detta genom att fortsätta öka den fundamentala förståelsen av frustulernas effekt på solceller och solpaneler i samarbete med akademiska experter på optik och ytkemi (Chalmers) samt komplettera den kunskapen med samarbeten med industriella partners inom solcellsteknik och industriell beläggningsteknik.

I Steg 1 bekräftade projektet hypotesen att det med hjälp av frustuler skulle gå att omvandla mer av ljusets energi till elektrisk energi och därmed öka verkningsgraden på kommersiella kiselbaserade solceller genom att applicera biobaserat material från alger på solcellernas ljusinfångande yta.

Därför är detta viktigt

Projektet visar att en naturlig biobaserad struktur kan bidra till teknikförbättringar i en industri som normalt inte förknippas med biobaserade material. På så sätt inspirerar projektet mot miljövänligare biobaserad produktion i industrier där man inte har påbörjat ett arbete mot en biobaserad omställning. Solenergiindustrin är en växande industri som förknippas med miljövänlighet, men där produktionen inte är den miljövänligaste. Detta projekt möjliggör en miljövänlig biobaserad effektivitetsförbättring av solpaneler.

Projektet bidrar till en biobaserad samhällsekonomi på följande sätt;

  1. Högre effektivitet på solceller resulterar i att solgenererad energi blir mer konkurrenskraftig gentemot fossilbaserad energi, med en minskad användning av fossilbaserade bränslen som följd.
  2. Biobaserade material används för att öka utnyttjandegraden av inkommande solstrålning. På så sätt möjliggör biobaserade material att mer förnyelsebar energi kan genereras.

Förväntat resultat

Ett lyckat projektresultat skulle innebära en möjlig produktintroduktion av SAFAB:s frustuler till den globala fotovoltaiska industrin. Vid en lyckad marknadspenetration skulle då omställningen till en biobaserad ekonomi att gynnas och stärka svensk konkurrenskraft och näringsliv. Globalt skulle effekterna av ett lyckat projektresultat bli en ökad penetration av förnyelsebar el med minskat utsläpp av växthusgaser som följd.

Deltagare

Swedish Algae Factory AB (SAFAB), Stiftelsen Chalmers Industriteknik (CIT), Chalmers University of Technology (Chalmers) och Midsummer

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 3,8 MSEK och kommer att pågå under två år – mellan maj 2020 och april 2022.

Läs om Förbättring av verkningsgraden hos kiselbaserade solceller genom applicering av biobaserat material från alger – Steg 1.