Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja – steg 2

Idag råder, såväl i Sverige som globalt, en brist på biocidfria, förnybara och beständiga materialalternativ. Bristen är särskilt stor för industriella användare som har de hårdaste och tydligast definierade kraven på beständighet. Projektet adresserar denna brist.

Användande av biocidfria materialalternativ innebär material- och miljömässiga fördelar som adresserar flertalet av FN:s hållbarhetsmål (Hållbar industri, Hållbara städer och samhällen, Hållbar konsumtion och produktion).

Projektets ska resultera i labb- och fullskaleprototyper av träprodukter som är miljövänligt och biobaserat och rötskyddade, vetenskapligt testade under realistiska förhållanden och som har en miljö- och marknadsmässigt realistisk plan för livscykeln för en färdig produkt, från kvalitetssäkrad och hållbar produktion via implementation till demontering och återanvändning.

Projektet ska genomföras i sex arbetspaket enligt följande:

1) Verifiering av impregneringar i labb och pilotskala samt uppskalning i fullstor skala
2) Utvärdering av utfall av alla impregneringar i form av bland annat upptag av olja, inträngning, lakbeständighet samt materialtekniska egenskaper
3) Fundamental förståelse med analys av provkroppar
4) Tillverkning av demonstratorer och fullskaleobjekt
5) Analys av marknadspotential och miljöbedömning (LCA, LCC)
6) Projektledning och kunskapsspridning.

Därför är detta viktigt

Resultatet av projektet kan markant flytta fram gränserna för hur infrastruktur kan göras biobaserad, med reducerat CO2-avtryck och med mindre hantering av toxiska ämnen. I tillägg verka såväl för ökat träanvändande som för ökad användning av olja från svenskt lantbruk.

Förväntat resultat

Projektet kommer att främja ökad användning av trä som byggnadsmaterial och därmed bidra till övergången till ett hållbart samhälle. Det kan vidare leda till ett ökat behov av svensktillverkad biobaserad olja och en hälsosam och miljövänlig symbios mellan svensk skogs- och lantbrukssektor.

Deltagare

Linjonwood AB, Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Stockholms Stad (Östermalms stadsdelsförvaltning), RISE Research Institutes of Sweden AB, RISE Innventia AB and IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 7 965 640 SEK SEK och kommer att pågå under två år – från maj 2021 till april 2023.

Läs om Miljövänlig och hållbar impregnering av trä med biobaserad olja – steg 1.