Formning av biokol och fröer för fasadgrönska – steg 2

Syftet med projektet är att förädla en existerande produkt där målet är att få produkten att fungera vertikalt, anpassad för Greenworks AB. Hypotesen är att biokol går tillsammans med fröer och organiskt bindemedel att forma till fast material där fröer tillåts att gro efter vattentillförsel.

Med utgångspunkt i en välfungerande men icke förnyelsebar prototyp skapar projektet nu en 100% biobaserade fasadpanel med optimala odlingsegenskaper. Forskningsprojektet och produktutvecklingen bidrar till bioekonomin då projektet har identifierat en förädlingsmetod av en restprodukt från svensk skogsindustri och därför ett nytt användningsområde. Processen är cirkulär då man behåller resurser inom samhällets kretslopp, man bevarar och förvaltar en restprodukt, och designar projekt med hänsyn till återanvändning och återvinning.

Därför är detta viktigt

Städer kan bli klimatneutrala och odlingstekniker för att bidra till detta kan förbättras. Produktutvecklingen i sig bidrar till mål 9, 11, 13 och 15 av FN:s mål för hållbar utveckling. Speciellt ser projektet relevans till mål 11, hållbara städer, och mål 15, ekosystem och biologisk mångfald. Greenworks produkt, redan utan att vara biobaserad, värnar för grönska i städer, dagvattenfördröjning, minskade CO2 utsläpp och biologisk mångfald.

Förväntat resultat

Projektparterna förväntar sig att de i slutet av projektet kommit till en fullständig specifikation av en ny fasadpanel som kommer att vara av stort intresse för fastighets- och byggbranschen. Främst vid nybyggnation men även vid fasadrenoveringar av befintligt fastighetsbestånd av kontorsfastigheter likväl som flerbostadshus.

Deltagare

Greenworks AB, RISE ETC AB, RISE AB och EnviGas AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 1,9 MSEK och kommer att pågå mellan november 2021 och oktober 2022.

Läs om Biobaserad odlingsmedia till växtpaneler för urbana ekosystemtjänster – steg 1.

Webb: www.greenworks.se