Kolinbindande betong – från potential till ton CO2 i tusental – steg 2

Projektet skapar förutsättningar för en marknadsetablering av kolinbindande cementbaserade byggmaterial och byggprodukter. I fokus är produktsegment med potential att binda in lika mycket kol (CO2-ekvivalenter) som de utsläpp som produkterna totalt sett medför.

Biokol klassades av FN 2018 som en viktig teknik för negativa utsläpp. För att väsentligt kunna bidra till FN:s mål att bekämpa klimatförändringen behöver en stark biokolindustri utvecklas som ett kugghjul i den biobaserade samhällsekonomin. Projektet vill bidra till att uppgradera och ge ökad ekonomisk bärighet till nyttjande av organiska restmaterial, som med modern pyrolysteknik omvandlas till en efterfrågad produkt (biokol) samtidigt som en kolsänka skapas. Projektet verkar för FN:s mål hållbar konsumtion och produktion genom att nyttiggöra biokol som kan vara mindre lämpade till jordförbättring och stärka bioindustrins cirkulära materialströmmar.

Det övergripande syftet med projektet är att väsentligt bidra till att minska byggbranschens totala klimat- och miljöbelastning genom att inkorporera förkolnad biomassa (biokol) i cementbaserade byggmaterial och betongprodukter, så att en säker och långsiktig kolsänka skapas. Projektet syftar i grunden till att realisera och därigenom demonstrera en lokal värdekedja i norra Skåne med ”närproducerat” och enhetligt biokol – vilket idag saknas för projektets applikation. Målet med projektet är att få till stånd ett kvalitetssäkrat, spårbart (kolsänkan) och kommersiellt gångbart produktionsflöde – för att möjliggöra etablering av projektets klimatsmarta produkter.

Därför är detta viktigt

Projektet är viktigt genom dess bidrag till utveckling av att en marknad för en säker och långsiktig kolsänka skapas. Behovet av att mota klimatförändringen är skriande och samhället behöver kolsänkor som samtidigt är ekonomiskt bärkraftiga och därmed realistiskt skalbara. Det är inom denna sfär och förutsättningar som projektet verkar genom biokol som kolsänka där flera samhällsbehov löses parallellt, med värmeproduktion och hållbar avsättning av organiska restprodukter.

Förväntat resultat

• TRL 9. Pyrolysinställningar för returträ har fastställts. Beredningsteknik har påkopplats befintlig biokolproduktion. Erforderliga produktegenskaper har testats och fastställts. Recept har förfinats och kravställning på ingående biokol förtydligats.

• MRL 3. På basis av utförda tekniska tester på bygg- och betongprodukternas har klassning utförts och identifiering av lämpliga användningsområden för olika produkterna med olika biokolmängd har fastställts. Samarbetsmodell, avtal, distributionsled är lösta och testförsäljning har genomförts.

• SRL 3. Projektets demonstration av hela värdekedjan samt genomförbarhetsstudie i partnerskapet har utförts. Produktspecifika EPD för de olika varianterna av biokol är framtagna vilket är a och o för värdet av projektets lösning.

Deltagare

Biokolprodukter Global AB, Finja Betong AB, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, Ecotopic AB och Helsingborgs kommun.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4,8 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 till november 2024.

Kolinbindande lättballastbetong – steg 1