Renol – bioplasten från skogen – steg 2

Projektet ska ta fram en bioplast av lignin som kan användas av plastindustrin i dess befintliga processer och med befintliga material. På detta sätt minskas successivt mängden fossila- och ej nedbrytningsbara material i tillverkningsledet.

Processen utnyttjar en befintlig restström inom pappersindustrin. Genom att ta till vara på de förbrukade kokkemikalierna, svartluten, och utvinna den lignin som finns i dem är ambitionen att tillverka en polymer som är biologisk nedbrytbar. Ett möjligt applikationsområde är inom jordbruksnäringen, där marknaden idag domineras av plastfilmer tillverkade av polyetylen.

De nya bionedbrytbara filmer som man vill utveckla skulle kunna plöjas ned i jorden utan att dessa skulle påverka miljön eller jordens kvalité på ett negativt sätt. Renol skulle även kunna spela en stor roll som additiv i befintliga fossila plaster och på så sätt minska deras klimatpåverkan utan att dessa förlorar i styrka.

Därför är det viktigt

Bioplaster har en stor roll att spela i omställningen från en fossil- till en biobaserad ekonomi. Genom att utnyttja potentialen hos bioplaster kan mängden fossila och ej nedbrytningsbara plaster succesivt minskas. Dessutom binder man koldioxid genom att använda sig av en biobaserad plast. Produkten har också en stor potential när det gäller att bidra till nya värdekedjor, vilka har en förnybar råvara som bas.

Deltagare

Projektonsortiet består av RenFuel, Perstorp och Valmet.

Förväntat resultat

Skapande av nya värdekedjor som kommer att gynna plastindustrins, och samhällets, omställning till en biobaserad ekonomi. Projektets ambition är att biobaserade plaster, på sikt, direkt ska kunna ersätta dagens fossilbaserade plaster.

Budget

Projektet pågår mellan den 20 augusti 2018 till den 30 december 2020 och har en totalbudget på 11 250 750 SEK.

Mer information

Christopher Carrick, projektledare, RenFuel K2B
070-554 54 41
christopher.carrick@renfuel.se