Innovation i biobaserad tillverkning av skidutrustning – steg 2

Projektet vill möjliggöra framtida produktioner av miljömässigt hållbara produkter för vintersport, där det i dagsläget finns få hållbara och biobaserade material. En miljömedveten och ofta naturintresserad kundkrets med höga krav på sin utrustning, ger förväntningar om ökande marknadsandelar.

Projektet bygger på två genomförda steg 1-projekt; In-b-pole och En svensk snowboard tillverkad av svensk biokomposit.

Därför är detta viktigt

Om projektet blir framgångsrikt kan det bidra till ökat intresse för hållbar sportutrustning och fler materialinnovationer. Idrottsutrustning har ofta haft en ledande roll för nya material och koncept för kompositer, eftersom säkerhetsaspekterna inte är lika omfattande som i exempelvis bil- och flygindustrin. Projektet tänker sig att sportbranschen både kan bana väg samt ge kunskap till andra branscher som bilar, båtar och vindkraft med mera. Den svenska skid-industrin och företag med komposittillverkning kommer att gynnas av denna utveckling, med ökad konkurrenskraft som följd. Att företag som PODCOMP, Åre skidfabrik, 1000 Skis samt Kang Poles kan visa att de använder biobaserade material är givetvis också viktigt ur en kommersiell synpunkt.

Förväntat resultat

Projektets målsättningar är följande:

• Optimera den teleskopstav som tillverkats i den ena förstudien mot den utökade LCA-analys som kommer att utföras. Där kommer exempelvis en bioepoxi jämföras mot alternativa matriser som vinylester, för att ta fram en produkt med så låg miljöpåverkan som möjligt.
• Effektivisera eller ändra tillverkningsmetod så att stavarna blir billigare att tillverka.
• Utveckla en miljömässig lackeringsmetod för biokompositer (lägre miljöpåverkan än våtlackering).
• Optimera skidtillverkningen från förstudien så att den också klarar kraven från proffsåkare.
• Utveckla en linväv för att få upp hållfastheten genom att se över fibervinklar, fibertäthet och fiberkvalité. Detta kan ligga till grund för att KangPole ska lyckas utveckla en vandringsstav där kunderna kräver låg vikt, men även för att underlätta tillverkningen av telekopstavarna.

Deltagare

RISE, KangPole, Borås Högskola, Podcomp, Åre skidfabrik, Spinab och 1000skis.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 3,3 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 till november 2024.

In-B-Pole – Innovation i biobaserad skidstavstillverkning – steg 1
En svensk snowboard tillverkad av svensk biokomposit – steg 1