Teknisk och marknadsmässig utvärdering av produktion av stabiliserad pyrolysolja via katalytisk vätebehandling – steg 2

Den petrokemiska industrin, inklusive bränsle-, kemikalie- och plastproduktion, hämtar traditionellt sina råvaror från fossil olja och gas och står därför inför en enorm utmaning att ställa om processer och produkter till gröna alternativ. Förnybar pyrolysolja från skogs- och jordbruksavfall spelar en viktig roll i denna omställning.

I detta projekt ska produktion av förnybar, stabil pyrolysolja från skogsavfall via katalytisk vätebehandling av pyrolysångor från Cortus WoodRoll®-anläggning, vidareutvecklas och utvärderas tekniskt och marknadsmässigt. Målet är en är en stabil, förnybar olja med potential att användas både i befintliga raffinaderiprocesser och nya bioraffinaderier, vilket ska bidra till ökad produktion av biobränslen och substitution av fossila bränslen genom inblandning av gröna molekyler.

Syfte med detta projekt är att vidareutveckla den tidigare demonstrerade hypotesen/projektet – Verifikation av produktion av stabiliserad pyrolysolja hos Cortus och utvärdera katalytisk vätebehandling av pyrolysångor från Cortus ur både tekniskt och marknadsmässigt perspektiv, för kostnadseffektiv produktion av stabil pyrolysolja.

Därför är detta viktigt

För att möjliggöra omställningen till en biobaserad ekonomi kommer flera olika processvägar och tekniska lösningar vara nödvändiga. Termisk pyrolys av biomassa är en mogen teknik som är under uppbyggnad mot industriell skala. En uppgradering av pyrolysoljan genom katalytisk vätebehandling kommer att generera en pyrolysolja med förbättrade egenskaper (stabilitet och energivärde) vilket möjliggör fler användningsområden och därmed förbättrad marknadspotential.

Förväntat resultat

Projektet ska utvärdera en kostnadseffektiv produktion av stabil pyrolysolja, som vidare kan processas till biodrivmedel, som ett komplement till dagens tillverkning av biobaserad syntesgas i Cortus anläggning. Önskade resultat är att hitta robusta och kostnadseffektiva katalysatorer med lång livslängd som möjliggör en kostnadseffektiv process. Processen ska även generera en stabil pyrolysolja som enklare kan hanteras och transporteras utan att den degraderas. Den ska även enklare kunna uppgraderas till biodrivmedel i befintliga raffinaderiprocesser.

Genom ett gränsöverskridande samarbete mellan starka och relevanta behovsägare, finns en god potential att nyttja varandras kunskaper och infrastruktur för att tillsammans generera nya biobaserade affärsmöjligheter, som bidrar till en storskalig produktion av hållbart framställda biobaserade drivmedel. Kunskap och erfarenheter från projektet kommer att spridas genom presentation på konferenser och/eller dokumentation i vetenskapliga artiklar.

Deltagare

Cortus AB, Preem och RISE AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 6,2 MSEK och kommer att pågå under två år – från november 2022 till november 2024.

Verifiering av produktion av stabiliserad pyrolysolja hos Cortus – steg 1