Kunskapsplattform för textil

Kunskapsplattform för hållbara textila material

Ett av delmålen inom projekt Etablera närodlad textil i Sverige är att bygga upp en nationell kunskapsplattsform som gynnar och stärker den kollektiva förmågan att utveckla området hållbar textil baserade på svenska biomaterial, för marknadsintroduktion. Målet med kunskapsplattformen är även att stimulera till nya samarbeten och att fungera som en stödjande struktur som objektivt underlättar tekniska utmaningar, affärsmodeller, nya arbetsmodeller eller andra hinder i innovationsprocessen. Den ska ge konkreta exempel och tips på var man kan finna testbäddar för provning samt även hur Living Labs kan användas och var de finns, samt beskrivningar av en gemensam metod för livscykelanalys (LCA) och grundläggande arbetssätt för att utföra tekno-ekonomisk analys. Plattformen finns till för alla aktörer som arbetar med innovation inom området hållbar textil.

Kunskapsplattformen är under uppbyggnad och lanseras med sökbara testbäddar och Living Labs. Med tiden kommer plattformen att byggas ut och innehålla mer information och fler tjänster för att skapa värde och nå målet att vara frekvent använd och behovsstyrd.

Testbäddar

I enlighet med RISE och Vinnovas kartläggningar har vi i denna förteckning valt att kalla alla typer av teknologiplattformar, såväl pilot- och demoanläggningar som välutrustade laboratorier, för testbäddar.

Vidare har testbäddarna indelats i fyra kategorier:

  • Textila testbäddar
  • Cellulosa-, massa- och papperstestbäddar med relevans för textilområdet
  • Andra testbäddar med relevans för textilområdet
  • Industriella testbäddar (inklusive småskalig produktionsutrustning)

Living Labs

Ett Living Lab kan likställas med både en metodik och en plats för testning i verklig miljö, där slutanvändaren deltar aktivt. Definitionen av ett Living Lab är en användarcentrerad, systematisk innovationsmodell där forskning, utveckling och innovation integreras i verklig miljö med slutanvändaren i centrum. Kunskapsplattformen innehåller både en kort beskrivning av hur arbetsmodellen är uppbyggd samt en sökbar lista med befintliga Living Labs i Sverige.

Listan är indelad i fyra huvudkategorier (ett Living Lab kan finnas med i flera olika huvudkategorier):

  • Lantbruk
  • Sjukvård
  • Information och kommunikation (IKT)
  • Övrigt

Läs mer om arbetsmodellen kring Living Labs

Livscykelanalys (LCA)

LCA är en vetenskaplig metod för att mäta miljöpåverkan av material, produkter och tjänster över hela sin livstid. LCA kan användas för att identifiera miljömässiga ”hot-spots” för en produkt, process eller organisation, för att beräkna ett klimatavtryck (exempelvis för en miljövarudeklaration) eller för att säkerställa att en åtgärd inte innebär problemskifte från ett miljöproblem till ett annat miljöproblem. Målet med LCA:n bestämmer till stor del vilken metodik som används. För att mäta miljöpåverkan på ett konsekvent sätt med jämförbara resultat, har vi inom projektet tagit fram en gemensam metodik för LCA, som beskrivs i dokumenten nedan.  

Tekno-ekonomisk analys är ett verktyg för att demonstrera tekniska och ekonomiska möjligheter, fördelar och tekniska gränser för en given industriell process. Den är vanligtvis baserad på en processmodell som genererar grundläggande mass- och energibalanser och fungerar som en utgångspunkt för processoptimering, kostnadsberäkning och utvärdering av miljöpåverkan. Resultatet används ofta som underlag till LCA-studier.