Innventias testbädd för massaproduktion

Ändra sökning

Var: På Innventia, Stockholm, Stockholms län

Vad: Pilotanläggningar för massakokning och blekning. Både stora gemensamma F&U projekt och bilaterala projekt med enskilda företag  utnyttjar Innventias testbädd för massaproduktion.

I Innventias testbädd för Massaproduktion kan alla moderna kokprocesser simuleras inklusive framställning av cellulosa för textilfibrer och andra produkter. Vi kan även producera socker från ved och svartlut samt lignin från svartlut. Genom ultrafiltrering med membran kan en god separation mellan komponenter erhållas.

Vi har ett flexibelt kokeri som består av flera olika kokarsystem. Ett kokerisystem består av en kokare som delignifierar 1 kg ved, i systemet finns även fyra tankar som kan användas vid simulering av olika kokprocesser. Processbetingelserna kan varieras med avseende på tid, temperatur, förträngning av kokvätskor, halter i kokvätskor och kokmetoder. Under kokets gång kan både avdrag och tillsats av kokvätskor göras. Satsvis och kontinuerlig kokning kan simuleras.

I detta kokerisystem kan vi även simulera betydelsen av skjuvning och kompression för att efterlikna det förhållande som flisen utsätts för i kokaren tack vare en specialbyggd insats i kokaren. Även hur flisstorleksfördelningen påverkar trycksänkningen under delignifieringen eller hur flispelaren kompakteras kan studeras.

I vår bioreaktor kan vi arbeta i stor skala där upp till 40 kg ved per omgång kan behandlas. Där kan traditionella kok för att framställa större massamängder göras. Bioreaktorn används också för att lösa ut olika vedsubstanser och vidareförädla dem, t.ex. framställning av hemicellulosa och lignin från kokerilutar.

Den oblekta massan kan vidare syrgasdelignifieras och blekas i vårt blekeri för att framställa specifika högreaktiva massor för textil ändamål.

I Innventias koncept ingår att tillverka högreaktiv cellulosa för textilier i befintliga massaprocesser genom anpassade koknings- och blekningssekvenser, upplösning av cellulosa, regenerering och spinning. I Innventias koncept ingår också att återvinna kemikalier från massaproduktion, upplösning och spinning samt simulera olika scenarier både ur teknisk och ekonomisk synvinkel.

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Marie Bäckström (marie.backstrom@innventia.com, 08 676 7352)