SPs Testbädd för bionedbrytbarhet

Ändra sökning

Var: På SP i Borås, Västra Götalands län

Vad: Test av bionedbrytbarhet skall visa att material eller produkter som t.ex. plastfilm, påsar, mm bryts ned under en viss bestämd tid till en hög procentandel. Nedbrytningen sker med hjälp av mikroorganismer, antingen i vatten eller i jord/kompost. Bionedbrytbara material utvärderas med avseende på graden av nedbrytning, nedbrytningshastighet och övrig inverkan av produkterna på miljön (se punkt 2 nedan).

Provningsprogram

Ett komplett provningsprogram för komposterbarhet enligt EN 13432 består av fyra delar:

  1. Det första steget består av karaktärisering av materialet. Beståndsdelar som kan vara skadliga för miljön eller viktiga för den biologiska behandlingen analyseras; exempelvis tungmetaller, kol/väte/kväve -halter och identifiering av polymerer och tillsatser.
  2. Steg två innebär att man testar den ultimata bionedbrytningsgraden av materialet under optimala förhållanden enligt en av följande metoder där mängd bildad koldioxid mäts:
    – aerob (med syre) akvatisk bionedbrytning enligt t.ex. ISO 14852,
    – aerob småskalig kompostering enligt t.ex. ISO 14855.
  3. Steg tre är ett desintegrationstest. Där kontrolleras att materialet/produkten sönderdelas i små fragment så att de inte kan siktas ut med ett 2 mm såll. Industriellt komposterbart avfall testas enligt ISO 20200 eller ISO 16929. Små-skaligt komposterbart avfall, s.k hemkompostering, testas enligt SP metod 4148.
    Bionedbrytningstesterna kan kompletteras med bestämningar av biomassa och kolbalans.
  4. I steg fyra efterkomposteras den kompost som använts i desintegrationstestet. Därefter analyseras dess påverkan på vatten- eller marklevande organismer i ekotoxikologiska tester. Testerna kan genomföras på högre växter enligt OECD guideline 208 + annex E i EN 13432.

För vem: Tillgänglig för alla tänkbara kunder/samarbetspartners

Kontaktperson: Catrin Lindblad (catrin.lindblad@sp.se, 010-5165314)