TallBoard: Användning av tallolja i industriella fiberskivor

Projektet tillskrivs de växande oroligheterna kring den globala uppvärmningen, klimatförändringarna samt den ständigt ökande krisen för fossila källor, med målet att väsentligt minska koldioxidavtrycket för träpanel-industrin. Detta genom att förädla biprodukter från skogsindustrin till alternativa bio-baserade hydrofoba ämnen för tillverkning av fiberskivor i industriell skala. Denna strategi förutser att stärka Sveriges globala och gröna konkurrensfördelar inom skogs- och träproduktsindustrierna via utveckling av mer hållbara produkter samt cirkulär användning av biologiska råmaterial.

Projektet bygger på mycket lovande resultat från tidigare BioInnovation-projekt och syftar till att vidare utforska detta mot en produktion av fiberskivor på industriell skala. Målet är att helt ersätta fossilbaserat paraffinvax i industriella fiberskivor med talloljebaserade hydrofoba ämnen. Därtill ska kunskap delas mellan ingående partners och resultaten ska spridas.

Företag involverade i projetet är; bioraffinaderiet SunPine som producerar talloljederivat enligt de kvalitetskrav som finns, Lawter som är en emulsionsproducent som ansvarar omvandling råmaterialen till bio-baserade hydrofoba ämnen samt IKEA som massproducerar fiberskivor. Projektet involverar även välkända svenska universitet som Linnéuniversitetet (LNU) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), med tillgång till toppmoderna faciliteter för kemiska analyser samt faciliteter för tillverkning och test av träpaneler.

Medan företagen står för den huvudsakliga drivkraften i projektet, ansvarar akademin för diskussion och kvalitetskontroll med mål att säkerställa förändring i värdekedjan och uppnå förväntade resultat.

Därför är detta viktigt

Projektet har i syfte att ersätta fossilbaserat paraffinvax i fiberskivor genom framtagning av en ny värdekedja inom bioraffinaderier. Målet är att utveckla en högvärdig och effektiv produkt från talloljetjära som är vattenavvisande och kan ersätta dagens fossilbaserade parafinvax, därtill ta produktionen av fiberskivor till en industriell skala. På så sätt kan bioraffinaderier och den befintliga värdekedjan för träprodukter förenas. Effekten av att ersätta fossilbaserade material med förnybara resurser, samtidigt som biprodukter av lågt värde kan valoriseras, erbjuder en potentiell strategi för att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären.

Förväntat resultat

TallBoard-projektet syftar till att etablera en ny värdekedja för skogsbioraffinaderi genom att använda talloljebeck som ett biobaserat hydrofobiskt medel för att tillverka fiberskivor i industriell skala. Projektet kommer inte bara att hjälpa den svenska träindustrin att producera mer hållbara produkter med betydande positiv miljöpåverkan, utan kommer också att länka den svenska skogsindustrin till den enorma internationella marknaden för fiberskivor.

Deltagare

SunPine, Lawter, IKEA, Linnéuniversitetet (LNU), Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Södra (följer produkten till följd av ett strategiskt samarbete med LNU).

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 12,5 MSEK och kommer att pågå under 2,5 år – från juni 2023 till november 2025 år.