Kemisk återvinning: från biobaserade material till säkra, rena och effektiva gödselmedel

Projektet syftar till att förbättra cirkulariteten och hållbarheten hos bio-baserade processer samt minska mängden material och avfall som deponeras på soptippar eller sprids på marken. Utveckling av robusta processer som kan dekontaminera biomaterial och återvinna högt eftertraktade gödningsämnen som kalium och fosfor med tydligt definierad kemi och användningsområden kommer att ha en betydande positiv inverkan på att uppfylla olika av FN:s hållbarhetsmål, t.ex. Mål 6: Rent vatten och sanitet, Mål 9: Industri, innovation och infrastruktur, Mål 12: Ansvarsfull konsumtion och produktion, Mål 13: Klimatåtgärder och Mål 15: Livet på land.

 

 

Syfte och mål med projektet är följande:

• Karaktärisera biobaserade material (från massa- och papper, livsmedel, skogs- och djurindustrier) och bedöma möjligheten att kemiskt återvinna eventuella näringsämnen som de innehåller.
• Utveckla en kemisk process som effektivt återvinner högren gödsel från de mest lovande materialen och bedöma dess genomförbarhet med relevanta industriella utrustningar.
• Utföra en bedömning och validering av gödseln med relevanta intressenter.
• Genomföra en noggrann marknadsanalys och bedöma det tekniska och affärsmässiga potentialen samt eventuella begränsningar för industriell implementering.
• Utföra en livscykelanalys (LCA) med fokus på den miljömässiga påverkan av den utvecklade processen och jämförelser med produktionen av gödsel från råvaror.

Projektet är uppdelat i sex arbetspaket (WPs). Syftet med WP1 är att samordna och övervaka projektet för att säkerställa effektiv genomförande. I WP2 kommer en djupgående karaktärisering av material och avfall från bioprocesser att utföras. Målet med WP3 är att utveckla kemiska processer för dekontaminering och återvinning av kalium- och fosforgödsel från de mest lovande biomaterialen. WP4 kommer att genomföra valideringen av de återvunna gödselmedlen tillsammans med partners och intressenter. Åtgärderna inom WP5 kommer att undersöka den kommersiella livskraften och marknadsimplementeringen. Målet med WP6 är att kommunicera och sprida resultaten samt skapa medvetenhet om projektet, dess betydelse och framsteg.

Därför är detta viktigt

Effektiva metoder för att dekontaminera och återvinna gödselämnen från biobaserade material möjliggör ökad cirkularitet av näringsämnen och minskar exploateringen av naturresurser. Både brytningen av kalium och deponeringen av avfallet från brytningen och processen har betydande miljöpåverkan, inklusive försaltningsprocesser i ytvatten och grundvatten, landskapsförstöring och markstörningar samt ökad lokal spridning av radioaktivitet (40K) och partikelmateria.

Eftersom det mesta av kaliumet som bryts används av gödselmedelsindustrin (t.ex. 93 % av världens kaliumproduktion år 2005), innehåller många bio-baserade råvaror betydande mängder kalium som kan återvinnas kemiskt. För närvarande dominerar Kanada (40 %), Kina (15 %), Ryssland (12 %) och Vitryssland (8 %) den globala kaliumproduktionen, och Europeiska unionens länder är mycket beroende av importerade resurser. De nyligen inträffade geopolitiska konflikterna och de sanktioner som införts av regeringar har bekräftat riskerna med beroendet av importerade resurser. Sverige, liksom många andra länder, påverkades av de senaste händelserna och har identifierat potentiella långsiktiga brister i gödselämnen.

Förväntat resultat

Förväntade effekter från projektet är att förbättra cirkulariteten samt hållbarheten hos biobaserade processer och minska mängden material och avfall som i dagsläget deponeras eller sprids på land. Förväntningarna är att komma fram med en teknik som återvinner gödselmedel från biomaterial med en teknologiberedskapsnivå (TRL) på 5, en hållbarhetsberedskapsnivå (SRL) på 5 och en marknadsberedskapsnivå (MRL) på 6.

Deltagare

EasyMining Services Sweden, Lantmännen, Ragn-Sells Treatment and Detox, Sveriges Lantbruksuniversitet Inst. för mark och miljö, Sveriges Lantbruksuniversitet Inst för molekylära vetenskaper och Södra Skogsägarna.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 7,2 MSEK och kommer att pågå från november 2023 till april 2026.