MiniRefine

Projektets syfte är att försöka implementera en ny metod för att använda biobaserade råmaterial i redan existerande processer för att raffinera fossil olja. En sådan process skulle avsevärt minska risken och kostnaden för producenter av drivmedel att integrera biobaserade råmaterial i sin befintliga produktionsprocess. Projektets ambition är att bygga ett raffinaderi i pilotskala som passar för katalytisk vätebehandling av biobaserade råmaterial och som i stor utsträckning liknar dagens vätebehandlingsreaktorer som används i raffinaderier.

Därför är det viktigt

Projektet har stor potential när det gäller att ta tillvara biobaserade pyrolysoljor från skogs- och jordbruket och skulle därigenom på sikt kunna bidra till en koldioxidneutral transportsektor. Projektets ambition är att producera koldioxidneutrala drivmedel på ett kostnadseffektivt sätt som är lämpat för existerande processer.

Förväntat resultat

Att konstruera och ta i drift en raffinaderipilotanläggning som nära efterliknar processen i dagens etablerade fossilbaserade raffinaderier. Det förväntade resultatet består även i att pilotanläggningen kan genomföra jämförande tester med olika termokemiska eller andra biooljor som startmaterial i biodrivmedelsproduktion.

Deltagare

RISE Surface, Process & Formulation, Preem AB, Fortum Power and Heat Oy samt Valmet Technologies Oy.

Budget

Projektet har en total budget på 14,5 MSEK och det förväntas löpa mellan 2018.10.01 till 2020.12.31.