OptiBark – Biobaserade material och kemikalier från industribark och sly genom optimerade processer

Skogen är oändligt förnyelsebar och står för en av jordens största tillgångar av biobaserade råmaterial. Projektet ämnar bidra till en biobaserad ekonomi genom att skapa förutsättningar för en ökad global efterfrågan på biobaserade material och kemikalier – detta genom att ta tillvara på industribark och sly.

Industribark är en underutnyttjad restström från massaindustrin. I Sverige och Finland uppgår denna typ av biomassa till 13 miljoner m3 per år. Detta projekt avser att med branschrelevanta fraktionsmetoder för bark framställa olika typer av mellanprodukter. Dessa mellanprodukter används vidare som råvaror för olika slutanvändningstillämpningar.

De tre typer av råvaror som projektet fokuserar på är industribark från barr- och lövträd samt sly. Sly har identifierats som en potentiell framtida snabbväxande biomassa eftersom den kan odlas i mark som inte är lämplig för jord- och skogsbruk. Sly är dessutom en källa för starka fibrer samt aktiva föreningar av olika typer. Vidare avser projektet att utveckla en effektiv processteknologi för varje råmaterial med syftet att identifiera applikationer med högt värde för alla olika biomassfraktioner.

Målet är att säkra en effektiv och cirkulär råvaruanvändning genom att förbättra och optimera processer som redan har validerats på laboratorieskala.

Projektet är ett samarbetsprojekt med Finland med egen finansiering. Forskningen utförs i nära samarbete med industriparter som representerar olika tillämpningsområden där de fraktionerade mellanprodukterna kan vara lämpliga. Detta säkerställer att resultat av applikationstesterna som genomförs i projektet är relevanta för industriellt bruk.

Därför är detta viktigt

Målet för projektet är att bidra till Sveriges och Finlands vision om att vara världsledande i omställningen till en biobaserad ekonomi till 2030. Projektet ämnar bidra till en biobaserad ekonomi genom att skapa förutsättningar för en ökad global efterfrågan på biobaserade material och kemikalier kopplade till FN:s globala mål för hållbarutveckling nummer 13; vidta akuta åtgärder för att bekämpa klimatförändringen och dess effekter.

Förväntat resultat

Att fasa ut fossila material och kemikalier och ersätta med biobaserade. Efter sex månader har en bra, öppen samarbetsatmosfär skapats mellan olika projektdeltagare. Ett effektivt samarbete mellan olika aktörer skapar nya, innovativa möjligheter.

Deltagare

Holmen, Stora Enso, KTH Kungliga Tekniska högskolan, Natural Resources Institute Finland (Luke), RISE Processum, SLU Sveriges lantbruksuniversitet, VTT Technical Research Centre of Finland, Akzo Nobel, Kemira, Kiilto Clean, Orkla Care, Kemibolaget, pSk earth adaption, Millidyne, Carbons Finland, Fiber-X Finland, Separation Research och Innomost Oy.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på drygt 18 MSEK och pågår mellan december 2019 och maj 2022.