Butandiol från skogsbaserade restströmmar

Hållbara kemiprodukter kommer väsentligt bidra till utvecklingen av en biobaserad samhällsekonomi genom att erbjuda en innovativ och hållbar väg framåt, som både främjar den ekonomiska tillväxten och minskar samhällets beroende av fossila råvaror. Projektet, som undersöker biobaserad produktion och upprening av plattformskemikalien butandiol (BDO) från restprodukter från skogsindustrin, bidrar till en cirkulär bioekonomi och en minskad användning av fossilbaserade råvaror.

Projektet syftar till att utveckla processer, inklusive framtagande av mikroorganism, för att framställa biobaserad BDO genom fermentering i skogsbaserade restströmmar från massa- och sågverksindustrin samt optimering av uppreningsprocessen för BDO. Målet är att göra en förflyttning i alla aspekter för TRL, MRL och SRL genom de olika arbetspaketen.

Projektet består av sex arbetspaket (AP):

Framställning av fermenterbart socker från lignocellulosa (AP1); Screening av mikrobiella bibliotek för BDO-produktion i hydrolysat av lignocellulosa (AP2); Optimering och uppskalning av mikrobiell fermentering till BDO (AP3); Upprening och karakterisering av BDO från fermenteringsvätska (AP4); Teknoekonomisk analys, marknadsanalys och hållbarhetsbedömning (AP5); Projektledning, administration och kommunikation av resultat (AP6).

Därför är detta viktigt

Projektet bidrar till att skapa en hållbar, långsiktig och växande affär för ingående projektparter, ersätta den svarta kolatomen med den gröna i plattformskemikalier, materialåtervinna restströmmar från svensk skogs- och massaindustri, samt öka konkurrenskraften för svensk skogs-och kemiindustri.

Förväntat resultat

Målsättningen är att konvertera restströmmar från massa-och sågverksindustrin till socker, som används för att fermentera fram biobaserad BDO. Genom att öka förädlingsvärdet i den svenska kemiindustrin kan projektet bidra till att uppfylla svenska och europeiska mål för ett fossilfritt samhälle. Genom att involvera forskningsinstitut och råvaruleverantörer från skogsindustrin förväntas projektet leda till ökat samarbete mellan de involverade branscherna, ökad konkurrenskraft för svensk skogs- och kemiindustri, ökat utnyttjande av restprodukter, ökad marknadsandel av biobaserade kemikalier, minskat beroende av fossilbaserade råvaror, samt nya tekniklösningar för produktion av biobaserade kemikalier.

Deltagare

Sekab Biofuels & Chemicals AB, Rise Processum AB, Metsä Board Svergie Ab Husum och Höglands Såg & Hyvleri AB.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 8,2 MSEK och kommer att pågå under 2,5 år – från oktober 2023 till april 2026.