Glycerolbaserade, helt gröna och förnybara smörjmedel

Ur ett ekonomiskt perspektiv uppskattas ett materials friktion och slitage utgöra cirka 5-8 procent av ett industrialiserat lands BNP. Sveriges BNP år 2021 var cirka 550 miljarder USD, detta resulterar alltså i en förlust på 44 miljarder USD bara på grund av smörjningsproblem! Korrekt smörjning i tribologiska (tribologi = samlingsnamn för friktion, nötning och smörjning) kontakter kan minska friktionen med så mycket som 10-100 gånger och slitaget med 10-1000 gånger. Således skulle även små minskningar i friktionen och marginellt förlängd livslängd för smorda system spara flera miljarder SEK varje år. För att minska förlusten till följd av friktion och slitage används vanligtvis smörjmedel. Det rapporteras att cirka 37 miljoner ton smörjmedel konsumeras varje år. Mer än 98 procent av dem produceras från petroleum. Det innebär att vi förbrukar över 1170 kg petroleumbaserade smörjmedel varje sekund! Detta är ett stort problem för att uppnå en hållbar samhällsutveckling i framtiden.

Syftet med detta projekt är att utveckla samt tillämpa ett nytt, miljövänligt och förnybart smörjmedel baserat på glycerol och tillsatser som producerats från förnybara råmaterial.

Det föreslagna projektet är uppdelat i fem arbetspaket (AP);

AP1: Formuleringsstudie av smörjmedlet
AP2: Test i laboratorieskala
AP3: Komponenttester
AP4: Fälttester
AP5: Studie av storskalig produktion av smörjmedel

Därför är detta viktigt

Det rapporteras att ungefär 37 miljoner ton smörjmedel konsumeras varje år, varav mer än 98 procent produceras från petroleum. Det innebär att vi förbrukar över 1170 kg petroleumbaserade smörjmedel varje sekund! Cirka 50 procent av dem läcker dessutom ut i miljön. Detta är ett stort problem för att uppnå en hållbar samhällsutveckling i framtiden. Därtill är dagens smörjfetter svåra att tvätta bort och orsakar hudirritation hos operatörer.

Glycerol är en sötsmakande, icke-toxisk förening som till stor del används inom livsmedel- och hälsovårdsprodukter. Glycerol besitter därmed samtliga fördelar som efterfrågas i ett fossilfritt och miljövänligt smörjmedel. Då glycerol är både vattenlösligt och används i flera kosmetiska produkter skulle man kunna använda glycerol som basvätska för smörjmedel och lösa ovanstående problem.

Förväntat resultat

  1. De utvecklade glcerolbaserade fetterna kommer att utvärderas fullständigt i labbet.
  2. De utvecklade glcerolbaserade fetterna kommer att uppfylla testkraven för industristandard.
  3. För en till två industriapplikationer kommer de utvecklade glycerolbaserade fetterna att vara redo för storskaliga marknadsföringsaktiviteter.

Deltagare

Luleå tekniska universitet (LTU), Sustainalube AB, Energifabriken AB, SKF, ASSALUB, Barrsäter Skogs AB, Skoogs Bränsle, Hedströms Lastmaskiner och Danfoss.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 11,9 MSEK och kommer att pågå under drygt 2,5 år – från juni 2023 till november 2025.