Områdesanalys biogena kolflöden med fokus på jordbruk

Bioinnovation har identifierat ett stort behov av att öka kunskap och grundläggande förståelse av biogena kolflöden och var det finns potential till en ökad resurseffektivitet. Det finns vidare ett behov av att identifiera forskningsbehov för att möjliggöra en ökad resurseffektivitet av det biobaserade kolet.

Syftet med områdesanalysen Biogena kolflöden med fokus på jordbruk är att beskriva de biogena kolflödena från svensk primärproduktion till industri, samhälle inklusive återanvändning, återvinning, export och import. En tidigare genomförd områdesanalys har kartlagt de skogliga biogena kolflödena och denna kompletteras nu med en områdesanalys kring biogena kolflöden från jordbrukssektorn (samt en detaljerad genomgång av virkesanvändande industri).

Projektmål

 • Kartlägga dagens biobaserade kolflöden i värdekedjor inom jordbrukssektorn
 • Ta fram illustrativ beskrivning av biogena kolflöden från primärproduktionen och framåt i värdekedjorna för jordbruksbaserade värdekedjor.
 • Identifiera områden för en effektivare användning av biomassan
 • Identifiera nya användningsområden för restströmmar samt genom intressentdialog diskutera utvecklingsbehov.

Kartläggningen avgränsas till att omfatta nationella flöden av biomassa från punkten för skörd till produkter, avfall och outnyttjade restströmmar (inkl. koldioxid) samt återvinning och återanvändning av den biobaserade råvaran nationellt. Kolflöden i avlopp ingår inte i studien och även återvinning och återanvändning av exporterade flöden exkluderas.

Genomförande

Uppdraget är uppdelat i tre arbetspaket (AP).

AP1 – Screening av aktuell situation

AP1 syftar kartlägga nyckelaktörer inom akademi och industri samt skapa en helhetsbild av nuläget inom lantbrukssektorn. Strukturanalys och kartläggning av svenska lantbrukets värdekedjor kommer att genomföras genom att samla in data om strukturen hos värdekedjor och involverade intressenter. Hela värdekedjorna från primärproduktion (till exempel skörd av grödor) till slutprodukter och avfallsströmmar kommer att kartläggas genom att identifiera insatser, utgångar, nyckelstadier, processer och aktiviteter som är involverade i värdekedjorna.

AP1 består av två aktiviteter

 • Kunskapsläge erhållet från genomförda projekt, rapporter, vetenskapliga publikationer, facklitteratur och branschpress.
 • Framtagning av detaljerad aktörslista och nätverksfigurer som visualiserar kopplingarna mellan aktörerna, för att identifiera nyckelaktörer för fördjupade diskussioner.

AP2 – Diskussioner med nyckelaktörer och kvantifiering av kolflödet

I AP2 kommer projektet att engagera intressenter i jordbrukets värdekedjor genom intervjuer och rundabordssamtal för att bedöma kunskaps- och utvecklingsbehov. Data om kolflöden kommer att samlas in och analyseras, med fokus på variationer i kolhalt över olika stadier av värdekedjorna.

Arbetet i AP2 består av fyra aktiviteter:

 • Intressentdialoger via telefon/Teams med nyckelaktörer inom svensk lantbrukssektor och relevanta forskargrupper.
 • Rundabordssamtal med utvalda aktörer inom svensk industri, akademi och svenska institut, inklusive för- och efterarbete.
 • Sammanställning av diskussionerna och datainsamlingen för a5 kvantifiera och skapa visuella kartor för kolflöden i jordbrukets värdekedjor.
 • Analys av fynd med prioriterade och aktuella forsknings- och utvecklingsbehov.

AP3 – Rapport & slutseminarium

AP3 har som mål att sammanställa arbetet i tidigare arbetspaket och att presentera detta genom ett seminarium och en rapport.

Arbetet i AP3 består av tre aktiviteter:

 • Ett öppet avslutningsseminarium för en grupp intresserade svenska aktörer.
 • En omfattande rapport som betonar resultaten från kartläggning av koldioxidflöden och dialoger med intressenter, identifierar startpunkter för hållbarhetsinsatser för att förbättra resurseffektiviteten, driva på omvandling av industrin och ta itu med forsknings- och utvecklingsbehov.
 • Framställning av en ”Executive Summary”.

Aktör, budget och tidplan

Uppdraget utförs av Chalmers industriteknik mellan april och november 2024. Projektet har en total budget på 300 000 SEK.

Styrgruppen

Anders Brolin – StoraEnso
Marie Johansson – RISE
Per-Anders Hansson – SLU
Sverker Danielsson – Ordförande, BioInnovation