Frustuler, ett biobaserat, hållbart bärarmaterial med bred tillämpning inom kontrollerad frisättning – steg 2

Kontrollerad frisättning av aktiva substanser är en teknik som används i olika produkter såsom båtbottenfärg, sårvårdsprodukter och inom personal care. Syftet med den kontrollerade frisättningen är att de aktiva substanserna i produkten ska frisättas under en längre tid. På så sätt får produkten en långvarig effekt. De bärarmaterial som finns tillgängliga på marknaden idag och som används för kontrollerad frisättning av aktiva substanser är antingen fossilbaserade eller framställs genom processer som är energi-intensiva och där icke miljövänliga lösningsmedel används.

Projektets syfte är att utveckla produktprototyper för respektive industri och att utvärdera materialet Algica®- ett hållbart och biobaserat silicamaterial utvunnet från kiselalger – som ett potentiellt bärarmaterial för aktiva substanser inom tillämpningsområden som sårvård, båtbottenfärg och personal care. Genom att ersätta fossilbaserade och ej miljövänliga material med Algica® bidrar projektet till FN:s globala mål för hållbar utveckling, särskilt mål 12 – Hållbar konsumtion och produktion och mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.

Projektets övergripande mål är att uppnå TRL 6 genom att utveckla produktprototyper för respektive marknad (båtbottenfärg, sårvård och personal care) och utvärdera dem i en relevant miljö. Inom projektet kommer även grundliga marknadsanalyser att göras utifrån NABC modellen. En marknadsanalys kommer att genomföras för respektive område, då marknaderna skiljer sig något åt. Dessa analyser kommer ligga till grund för vilken applikation som har den kortaste vägen till marknad.

Projektet syftar till att demonstrera effekten av Algica® som bärarmaterial för inkapsling och kontrollerad frisättning i produktprototyper i sin relevanta miljö, inom båtbottenfärg, sårvård och personal care. De aktiva ämnen som ska frisättas är Selektope® (båtbottenfärg), AMC-109 (sårvård) samt retinoider (personal care).

Projektets konsortium består av:

Swedish Algae Factory är behovsägare och har ansvaret för projektledning, optimering av inkapsling och frisättning samt de arbetspaket som rör hållbarhet och marknad.

I-tech (båtbottenfärg), Amicoat (sårvård) samt Selego (personal care) ansvarar för framtagande och/eller validering av produktprototyper inom sin marknad.

RISE sitter på expertkompetens inom inkapsling och kontrollerad frisättning. I projektet kommer de att arbeta med att optimera inkapsling och frisättning, ta fram produktprototyper för sårvårdsmarknaden samt mäta frisättning från samtliga produktprototyper.

Därför är detta viktigt

Kontrollerad frisättning är ett idag måste för att effektivisera produkter men även för att minska användning och utsläpp av läkemedel och biocider. Idag sker kontrollerad frisättning med hjälp av bland annat fossila och mindre miljövänliga bärarmaterial. Genom att använda ett biobaserat material från kiselalger, ges möjligheten för producenter och slutanvändare att välja ett minst lika effektivt men mer hållbart alternativ.

Förväntat resultat

Projektet förväntas leverera en process för optimerad inkapsling och kontrollerad frisättning från Algica samt en demonstrerad effekt av kontrollerad frisättning från produktprototyper i respektive marknad. Projektet förväntas också generera marknads- och hållbarhetsanalyser. Om projektet ger fortsatt goda resultat är förväntan att Algica kommer användas som bärarmaterial för aktiva ingredienser i kommersiella produkter inom en treårsperiod efter avslutat projekt.

Deltagare

Swedish Algae Factory, RISE Research Institutes of Sweden, Amicoat, I-tech and Selego.

Budget & tidplan

Projektet har en total budget på 4 MSEK och kommer att pågå under två år – från maj 2024 till april 2026.

Läs om Frustuler från kiselalger, ett biobaserat och hållbart bärarmaterial med bred tillämpningspotential inom kontrollerad frisättning – steg 1.